Salg av tobakksvarer

Kort fortalt

  • Registreringsplikt
  • Tilsyn
  • Sanksjoner ved overtredelse av regelverket
  • Tilsynsavgift
  • Regelverk

For å selge tobakksvarer og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter) til forbruker må man være registrert i Tobakkssalgsregisteret. Salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater på steder uten registrering er ulovlig.

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom den juridiske enheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres.

Registreringsplikt

Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager).

Registrering må skje senest innen 14 dager før salget starter, for å sikre at kommunen kan planlegge og føre tilsyn.

Selve registreringen gjøres via Tobakkssalgsregisteret (Helsedirektoratet).
Ved salgsslutt må salgsstedet slette registreringen i registeret.

Tilsyn

Kommunen har ansvar for tilsyn med registrerte salgssteder for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Det skal føres tilsyn med salgsstedene så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst én gang årlig. Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og salgsstedets internkontroll.

Sanksjoner ved overtredelse av regelverket

Ved overtredelse av regelverket eller mangelfull internkontroll kan kommunen gi pålegg om retting innen en nærmere frist, eventuelt tvangsmulkt eller salgsforbud.

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er 4700 kroner i året. For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1250 kroner i året.

Gebyret reguleres årlig.

Regelverk

Kontaktinformasjon, råd og veiledning