Forurensing og forsøpling

Kort fortalt

  • Parker, friområder og marka tilhører allmennheten. Her vil vi gjerne ha det rent og ryddig slik at de neste som kommer og skal bruke områdene, ikke må rydde søppel etter andre.
  • Forsøpling er tømming, etterlatelse, oppbevaring eller transport av avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Hageavfall regnes også som forsøpling, og er ulovlig å kaste i friområder.
  • Etter forurensningsloven må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning.
  • Hvis det skal gjøres noe som kan føre til forurensning, må dette søkes om og tillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes.

Hvorfor er hageavfall i naturen forsøpling?

På samme måte som andre typer avfall som kastes i friområdene, regnes også hageavfall som forsøpling og er ulovlig å kaste i friområder.

Bestill henting av hageavfall fra Follo Ren.

Les mer om hageavfall her.

Hvordan påvirker forsøpling miljøet?

Ulovlige avfallsfyllinger kan ha følgende negative effekter på miljøet:

  • Sigevannsproblem. Avrenning kan føre til forurensning av grunnvann og vassdrag.
  • Ulykker og helseskade. Skader kan forekomme som følge av barns lek med hensatte maskiner, skarpe gjenstander og så videre.
  • Smittespredning. Fyllinger som inneholder matavfall kan få store bestander av fugler, rotter og andre skadedyr.
  • Redusert bruksverdi generelt. Områdets kvaliteter kan svekkes, og resultatet kan bli lav utnyttelse, fordi fyllingen forringer omgivelsene og gir nedsatt trivsel for brukerne av området.
  • Trusler mot biologisk mangfold. Hageavfall som inneholder fremmede arter kan true det biologiske mangfoldet (dette kommer for øvrig ikke inn under Forurensningsloven).

Litt forsøpling blir mer etterhvert

Alle er forpliktet til å levere avfall til godkjent mottak. Stadig forsøpling i et område kan føre til at det over relativt kort tid dannes en ulovlig avfallsfylling. Forurensningspotensialet avhenger som regel av hva slags type søppel det gjelder og om avfallet er (delvis) gravd ned. Hva slags type natur og hvordan folk bruker området har også betydning.

Avfallstyper som registreres i ulovlige fyllinger stammer som regel fra en rekke forskjellige kilder. Bygg- og anleggsavfall, park- og hageavfall og bilvrak er noe av det vanligste.

Plikt til å unngå forurensning og forsøpling

Etter forurensningsloven må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning. Dersom det er fare for forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen skjedd skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å gjøre tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Hvis det skal gjøres noe som kan føre til forurensning, må dette søkes om og tillatelse må foreligge før tiltaket kan igangsettes. I plan- og bygningsloven stilles det krav til at eiendommen skal holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk når det etter kommunens skjønn vil gjøre opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe.

Tips oss

Dersom du vet om eller finner forsøpling eller forurensning, ønsker vi tips om dette.

Ansvar for å følge opp vil ligge hos både byggesak og klima- og miljøavdelingen. Hvem som vil følge opp er avhengig av hva slags opprydding det er snakk om, og hvilke lov som blir benyttet for å følge opp saken. Det vil derfor være tett samarbeid mellom avdelingene. Normalt vil forsøpling på ubebygd areal følges opp av byggesak, mens forurensning vil bli fulgt opp av klima- og miljøavdelingen.

Kontaktinformasjon

Epost: postmottak@nordrefollo.kommune.no