Klima og energi

Kort fortalt

  • Nordre Follo kommune skal ta sitt ansvar for å nå globale, nasjonale og regionale klimamål ved å gjennomføre klimatiltak som reduserer klimagassutslipp og energibruk både i egen virksomhet, og i kommunen som samfunn.
  • For tiden arbeider vi med en ny klima- og energiplan med et tilhørende handlingsprogram for Nordre Follo. Planen skal vedtas innen utgangen av 2020.

Våre innsatsområder

De største direkte utslippskildene i kommunen er trafikk. Vi er derfor opptatt av å fortette områdene rundt stasjonene for å redusere behov for forurensende transport.

I tillegg arbeider vi for å øke andelen syklister, øke forekomsten av bildeling og tilrettelegge for kjøretøy som bruker fornybare drivstoff.

En annen stor utslippspost er kommunale bygg. Her arbeider vi med klimavennlige materialer, lavenergibygg, bergvarme og andre fornybare energikilder.

Et tredje punkt er indirekte utslipp forbundet med blant annet forbruk og reiser. Her jobber kommunen med ulike kampanjer for å redusere innbyggernes klimafotavtrykk.

I tillegg miljøsertifiseres kommunale og private virksomheter med Miljøfyrtårn eller Grønt Flagg.

Les mer om miljøsertifisering her.

Planer vi jobber ut fra

Mål og tiltak i den nye klima- og energiplanen vi jobber med skal være basert på Regional plan for klima og energi i Akershus, men konsentrere seg om virkemidler som kommunen selv kan iverksette og som stimulerer innbyggerne, frivillige og næringslivet til økt miljøinnsats.

Regional plan for klima og miljø i Akershus

Kommuneplan 2019-2030

Fossilfrie drivstoff til kjøretøy

Kart over ladestasjoner

Liste over fyllestasjoner for biogass

Kart over fyllestasoner for hydrogen (fyllestasjon for hydrogen i Ås er under planlegging)

Kontaktinformasjon

Klimarådgiver Anders Berggren