Klima og energi

Kort fortalt

  • Kommunen tar sitt ansvar for å nå globale, nasjonale og regionale klimamål ved å redusere klimagassutslipp og energibruk i egen virksomhet og i kommunen forøvrig. 
  • Vi arbeider med en ny klima- og energiplan med et tilhørende handlingsprogram for Nordre Follo. Planen skal vedtas innen utgangen av 2020.

Arbeidet med klima- og energiplanen

Fremdriftsplan for kommunens arbeid med klima- og energiplanen:

Våren 2020

  • Medvirkningsprosess med folkevalgte, næringsliv, lag og foreninger, barn og unge. Disse vil bli invitert til workshops for å gi tilbakemeldinger på planen.
  • Første utkast av klima- og energiplan med handlingsplan blir gjennomgått i kommunens virksomheter.

Høsten 2020

  • Klima- og energiplan med handlingsplan blir behandlet politisk for første gang.
  • Høring. Her får innbyggerne mulighet til å komme med innspill. 
  • Politisk planvedtak innen utgangen av 2020.

Våre innsatsområder

De største direkte utslippskildene i kommunen er trafikk. Vi er derfor opptatt av å fortette områdene rundt stasjonene for å redusere behov for forurensende transport.

I tillegg arbeider vi for å øke andelen syklister, øke bildeling og tilrettelegge for kjøretøy som bruker fornybare drivstoff.

En annen stor utslippspost er kommunale bygg. Her arbeider vi med klimavennlige materialer, lavenergibygg, bergvarme og andre fornybare energikilder.

Et tredje punkt er indirekte utslipp forbundet med blant annet forbruk og reiser. Her jobber vi med ulike kampanjer for å redusere innbyggernes klimafotavtrykk.

I tillegg miljøsertifiseres kommunale og private virksomheter med Miljøfyrtårn eller Grønt Flagg. 
Les mer om miljøsertifisering.

Regional plan for klima og energi

Mål og tiltak i den nye klima- og energiplanen er basert på Regional plan for klima og energi i Viken,  men konsentrerer seg om virkemidler som kommunen selv kan sette i verk og som stimulerer innbyggerne, frivillige og næringslivet til økt miljøinnsats.

Fossilfrie drivstoff til kjøretøy

Kontakt oss

Kontakt Nordre Follo kommune
Telefon: 02178