Motorferdsel i utmark og vassdrag

Kort fortalt

  • Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt.
  • Begrepet motorferdsel omfatter alle slags motordrevne fremkomstmidler: bil, traktor, motorsykkel, snøskuter og lignende. Det omfatter også båt, og landing og start med luftfartøy med mer.
  • Motorferdselloven åpner for noen unntak beskrevet i loven, som er akseptert som allment anerkjente nytteformål.
  • Du må søke kommunen om tillatelse til å bruke motoriserte fartøy i utmark og vassdrag.

Kommunens oppgave er å behandle søknader om motorferdsel i saker med formål ut over de som er akseptert i loven. Kommunen har plikt til å behandle søknader om dispensasjon og veilede søkere i regelverket. Søknader om motorferdsel i utmark blir behandlet av kommunens virksomhet klima og miljø.

Ifølge Miljødirektoratet regnes el-motor på samme måte som bensin- og dieselmotor, og fartøy med slik motor er dermed heller ikke tillatt i utmark og vassdrag.

I sjøen gjelder andre regler enn i ferskvann.

Dette må med i søknaden din

Søknaden må inneholde følgende punkter:

  • Strekning det søkes om motorferdsel på
  • Tidsrom det søkes for
  • Cirka antall turer det er behov for
  • En begrunnelse for behovet

Trenger du hjelp til å utforme søknaden? Kommunen ved virksomhet klima og miljø kan veilede søkere.

Send ferdig søknad til Nordre Follo kommune per brev eller e-post. Søknadsbehandling og dispensasjonsbehandling er gratis.

Spesielle hensyn og unntak

Langs Nordre Follo kommunes kystlinje langs Bunnefjorden er det ingen restriksjoner for bruk av motorbåt, men det er gjennom kommunal forskrift innført følgende fartsbegrensninger: fem knop er høyeste tillatte hastighet i en avstand mindre enn 150 meter fra land, holmer og skjær langs hele kommunens kystlinje i Bunnefjorden.

I Nordre Follo kommune har Skiforeningen generell tillatelse til å preparere merkede skiløyper med snøscooter, ATV og løypemaskin.

Motorisert ferdsel er tillatt for grunneiere under næringsutøvelse som for eksempel skogbruk, utkjøring av elgslakt, med mer.

Vil du klage på kommunens vedtak?

Du kan klage inn kommunens vedtak til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klage sendes til Nordre Follo kommune. Klagefristen er tre uker fra tidspunktet søker mottar vedtaket.  

Kontaktinformasjon

Epost: postmottak@nordrefollo.kommune.no