Vannforvaltning

Kort fortalt

  • Kommunene i et vannområde må forvalte sitt vann sammen, og fylkene må samarbeide om vannområder som krysser fylkesgrensene.
  • Nordre Follo tilhører vannregion Glomma og omfattes av to vannområder: PURA: Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Morsa: Vansjø-Hobølvassdraget samt kystbekker og kystområder fra Drøbak til Saltnes. Den største innsjøen i vannområdet er Vansjø.
  • Nordre Follo deltar også i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord. Fagrådet gjennomfører blant annet helhetlig overvåking av Indre Oslofjord. Indre Oslofjord består av vannområdene Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA), Oslo og Indre Oslofjord Vest. Overvåkingen gjøres i samarbeid med vannområdene.

Helhetlig vannforvaltning

På sin vei fra fjell til fjord passerer vannet kommunegrenser, og noen ganger fylkesgrenser og landegrenser.

Vi må se nedbørfeltene som en helhet, både vassdrag, grunnvann og kystvann. Inndelingen av vannområder og vannregioner følger derfor nedbørfeltene.

Kommunene i et vannområde må forvalte sitt vann sammen, og fylkene må samarbeide om vannområder som krysser fylkesgrensene. 

På nasjonalt nivå er det etablert Vannportalen som gir deg høve til å følge med i myndighetene sitt arbeid med helhetlig vannforvaltning. Du finner her informasjon om arbeidet med å gjennomføre forvaltningen ved forskrift om rammer for vannforvaltning i Norge for å implementere EU sitt rammedirektiv for vann.

Nordre Follo tilhører vannregion Glomma og omfattes av to vannområder:

  • PURA: Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Les mer på pura.no.
  • Morsa: Vansjø-Hobølvassdraget samt kystbekker og kystområder fra Drøbak til Saltnes. Den største innsjøen i vannområdet er Vansjø. (morsa.no) Nordre Follo deltar også i Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord. Fagrådet gjennomfører blant annet helhetlig overvåking av Indre Oslofjord. Indre Oslofjord består av vannområdene Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA), Oslo og Indre Oslofjord Vest. Overvåkingen gjøres således i samarbeid med vannområdene.  

I Vannområdene samarbeider kommunene og andre myndigheter om å ta vare på sine felles nedbørfelt. Kommunene har blant annet ansvar for drikkevann og avløp, landbruk, friluftsliv og arealbruk. Begge vannområdene har hver sin vannområdekoordinator som bistår de aktuelle kommunene og andre som deltar. Nordre Follo bidrar med nøkkelpersoner vedrørende gjennomføring av vann- og avløpstiltak, spredt bebyggelse, overvann samt vassdragsovervåking. I vannregionen er det viktig med samordning mellom ulike sektormyndigheter. Dette skjer i vannregionutvalg som ledes av regional vannkoordinator. I tillegg holdes det møter ved behov for avklaringer og samordning mellom sektormyndigheter. Også nasjonalt er det etablert samordningsarenaer på tvers av sektormyndighetene. Direktoratsgruppen ledes av Miljødirektoratet, og departementsgruppen ledes av Klima- og miljødepartementet. I tillegg til samordning på hvert av nivåene lokalt – regionalt – nasjonalt, er det viktig med god dialog og samordning mellom disse nivåene. Ansvaret for ulike miljøtiltak som må gjennomføres for å nå målene er fordelt mellom de tre nivåene, og en vannforvaltningsplan med tiltaksprogram er derfor en plan for flere nivåer.

Bedre kunnskap om vannmiljøet

Innhentingen av kunnskap om påvirkninger og miljøtilstand i vannet har økt kraftig de siste årene. På samme måte som legen sjekker temperatur, puls, blodtrykk og tar en blodprøve for å kontrollere din helse, lister vannforskriften opp hva som skal sjekkes i vannforekomstene for at vi skal få greie på miljøtilstanden der. I vannet må vi undersøke hvordan det står til med ulike typer planter og dyr som lever i vannet og på bunnen, og dessuten forteller vannprøver oss hvor mye næringsstoffer og miljøgifter som har endt opp i vannet. På samme måte som legen finner ut hva som påvirker din helse, må vi finne ut hva det er som påvirker vannmiljøet og status i forhold til å nå mål om god økologisk vannkvalitet.

Forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer blir oppdatert 

I hver vannregion finnes det en forvaltningsplan og et tiltaksprogram som ble arbeidet fram i 2015, og gjelder fra starten av 2016 til slutten av 2021.

Forvaltningsplanen beskriver påvirkninger og tilstand i vannmiljøet, men det viktigste er miljømålene - og unntakene fra miljømål – som vi har blitt enige om på tvers av sektorene. Tiltaksprogrammet inneholder forslag til tiltak for å beskytte, forbedre og restaurere elver, innsjøer og kystvann, slik at målene om godt vannmiljø kan nås.

De ulike tiltakene skal følges opp av den myndighet som har lovverk eller andre virkemidler til å gjennomføre dem, dette kan være kommuner, regionale eller statlige myndigheter. Forvaltningsplanen og tiltaksprogrammene skal oppdateres hvert 6. år.

Nå gjennomfører vi altså tiltakene som ble foreslått i dokumentene som ble utarbeidet i 2015, men fram til 2021 skal vi også arbeide med å oppdatere planer som skal gjelde fra starten av 2022 til slutten av 2027.

Kontaktinformasjon

Klima og miljø i Nordre Follo kommune