Formannskapet foreslår endringer i budsjettet

Rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan 2021-2024 er behandlet i formannskapet. Det er kommunestyret som vedtar det endelige budsjettet 17. desember.

Rådmannen presenterte sitt forslag til Strategi- og handlingsplan (SHP), inkludert budsjett, 23. oktober. Nå har formannskapet behandlet saken og avgitt sin innstilling med flere endringer i budsjettet.

Les innstillingen med detaljer 

Se rådmannens forslag til SHP

Innstillingen er publisert og ligger offentlig tilgjengelig for alle som ønsker å lese den. Administrasjonen vil komme med innspill til formannskapets innstilling, slik at kommunestyret har best mulig grunnlag før de skal behandle saken i desember.

Det er kommunestyret som vedtar endelig Strategi- og handlingsplan, inkludert budsjett, i sitt møte 17. desember. Der kan de velge å følge innstillingen fra formannskapet eller gjøre endringer.

Øker utgifter med 17 millioner 

Formannskapet har endret en rekke poster i rådmannens forslag, blant annet:

 • Tilbakefører 6,05 millioner kroner av det foreslåtte kuttet innen barnehageområdet. Dette dreier seg om utgifter til blant annet vikarer og åpen barnehage.
 • Tilbakefører kuttet på fritidsklubbene som i rådmannens forslag var på 900 000 kroner.
 • Rådmannen foreslo økt brukerbetaling på kulturskolen, dette ønsker ikke formannskapet.
 • Rådmannen foreslo en reduksjon på 27 millioner kroner innen sykehjemsplasser. Formannskapet tilbakefører 12 av disse millionene, slik at reduksjonen er på 15 millioner.
 • Tilfører 2,6 millioner kroner til å styrke hjemmetjenesten.
 • Vil ha større effektivisering ved samling av fagmiljø innen pleie og omsorg, øker denne besparelsen fra 3,4 til 5 millioner kroner.
 • Rådmannen foreslo en reduksjon innen driften av skoleområdet på 4,2 millioner kroner. Formannskapet ønsker ikke dette og tilbakefører beløpet.
 • Rådmannen foreslo at barnetrygden skal regnes som del av inntekt ved utregning av sosialhjelp. Dette ville gitt en reduksjon i utgifter på 7,5 millioner. Formannskapet har strøket dette i sin innstilling.
 • Mobbeombudet ønskes som funksjon, ikke person. Formannskapet reduserer med 800 000 kroner knyttet til dette.
 • Rådmannen foreslo å redusere antall årsverk i Utekontakten. Formannskapet ønsker ikke dette og har strøket det i sin innstilling.
 • Øker innsparingen på ledergruppe fra fem millioner kroner i rådmannens forslag til syv millioner kroner.  I tillegg reduseres fellesfunksjoner i kommunens administrasjon med 3,5 millioner kroner.
 • Midler til omstilling og harmonisering reduseres med 4 millioner kroner.
 • Formannskapet ønsker å jobbe videre med utvikling av eksisterende elbysykkel-stasjoner og utvidelse av ordningen i samarbeid med eksterne aktører. Dermed reduserer de utgiften til dette med 2,5 millioner kroner.

Totalt fører formannskapets innstilling til en økning av driftsutgiftene på omtrent 17 millioner kroner sammenlignet med rådmannens forslag.

Bruker av disposisjonsfondet

Formannskapet vil dekke inn de økte utgiftene ved noe økt kutt i ledergruppe, sentraladministrasjon og økt gevinst av effektivisering. De flytter 1 millioner vekk fra Kulturåret 2020. Utleie av to kommunale bygg er beregnet å gi inntekt på 1,8 millioner kroner (OMA-bygget på Sofiemyr og Nordbyveien 23).

Resten av de økte utgiftene, 17 millioner kroner, tas fra disposisjonsfondet, det vil si kommunens oppsparte midler. I rådmannens forslag var det lagt opp til å sette fire millioner kroner inn i fondet. Formannskapets innstilling legger opp til å ta 17 millioner kroner ut av fondet. Disposisjonsfondet er beregnet til 427 millioner kroner ved slutten av 2020.

Sist endret: 08.12.2020