Anbefaler rehabilitering og paviljonger

Rådmannen legger nå fram forslag for å løse utfordringer for de byggene der det er nødvendig med tiltak raskt. Langsiktige planer for kommunens bygg blir lagt fram i 2021.

Behovsplanen bygger på analysene som ble utarbeidet vinteren 2019/20, og vedtatt i kommunestyret i april 2020, i sak 32/20

Under arbeidet med analysene av kommunens bygg vinteren 2019/20, ble det avdekket stor variasjon i tilstand og kapasitet. Det ble klart at enkelte bygg trenger utbedring raskt og/eller har behov for større kapasitet de neste fire årene. Det er disse byggene som rådmannen i dag presenterer forslag for. 

Byggene innen pleie og omsorg ble alle vurdert å ha god tilstand og tilstrekkelig kapasitet, og er derfor ikke med i behovsplanen som presenteres i dag.

Arbeidet med langsiktige løsninger fortsetter utover høsten og vinteren 2020, med involvering av de folkevalgte blant annet gjennom arbeidsgrupper. Forslag og anbefalinger vil bli presentert for de folkevalgte i juni 2021. 

Les hele behovsplan versjon 1.0.

Nyhetssak om 1. tertialrapport:
Må vente med investeringer for å sikre gode tjenester

Begrensede midler til investering 

Kommunens fageksperter på bygg har gått gjennom de skoler, barnehager og idrettsanlegg som det var avdekket at hadde behov for rask avklaring. 

Kommunen har svært begrensede muligheter for investeringer i årene fremover. Rådmannen anbefaler at man rehabiliterer byggene som er i dårlig tilstand. Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak 15. april 2020, der rådmannen ble bedt om å vurdere om byggene kan rehabiliteres, framfor å sette opp nye bygg. 

For bygg med kapasitetsutfordringer anbefaler rådmannen midlertidige løsninger. For Ski skole og Sofiemyr skole er det foreslått å sette opp paviljonger for å sørge for tilstrekkelig kapasitet.

Når man skal vurdere kommunens behov for formålsbygg på lengre sikt, så er det viktig å se på helheten. Eksempelvis kan to skoler som ligger i samme område i utgangspunktet ha behov for økt kapasitet, men hvis man øker kapasiteten på én av skolene, og flytter elever fra naboskolen, så kan man unngå utvidelse på denne skolen. Tilsvarende gjelder også for barnehager og idrettsanlegg.  

Skolene i Sofiemyrområdet: 

Prioriteringsrekkefølgen er det avgjørende for å få på plass skolekabalen i området. Arbeidet som er gjort med Sofiemyrområdet er en lang og gjennomarbeidet prosess. Det er mange avhengigheter som gjør at man ikke kan løse utfordringene for hver skole isolert. Planen har vært at man må starte med å bygge Fram ungdomsskole.

Hvis Fram ungdomsskole bygges nedskalert, vil prosjektet selvsagt få en lavere byggekostnad, samtidig som det dekker skolebehovet i området. Planen har vært at når Fram ungdomsskole er ferdig, kan tomtene til Hellerasten og Fløysbonn selges eller frigjøres til andre tiltenkte skoleformål.  

Dersom Sofiemyr barneskole rehabiliteres, vil den kunne brukes inntil Fram ungdomsskole er bygget. Da vil man kunne bygge ny barneskole på tomten til Fløysbonn ungdomsskole, og deretter selge tomten til dagens Sofiemyr barneskole. 

En permanent løsning på behovet for barne- og ungdomsskoler i Sofiemyrområdet skal legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i juni 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.   

Sofiemyr skole: 

Sofiemyr skole har utfordringer med både tilstand og kapasitet som må løses raskt. Det er allerede iverksatt rehabiliteringstiltak på skolen. Ved å rehabilitere skolen ytterligere vil man få mest ut av midlene som brukes. Ved å utføre tiltakene som er beskrevet i utredningen vil man kunne bedre luftkvaliteten, stanse eventuelle fuktproblemer, og løfte kvaliteten på undervisningsarealene. 

Rådmannen anbefaler å rehabilitere Sofiemyr skole for at skolen skal kunne benyttes i 5-8 år til. Arbeidet vil koste rundt 18 millioner kroner og gjennomføres i 2020 og 2021. 

Det settes også opp paviljonger med to klasserom og arbeidsplasser for lærere. Dette er tilstrekkelig til å dekke behovet ved forventet elevtallsvekst de nærmeste årene. 

Antall grupper gjør at skolen i skoleåret 2020/2021 bare har behov for det ene klasserommet i paviljongen til vanlig bruk. Det ekstra klasserommet vil da kunne brukes mens man gjennomfører rehabilitering av klasserom i det vanlige skolebygget. Paviljongene kan plasseres på skoletomten, eller på parkeringsplassen mot sør.

Paviljongene skal settes opp så fort som mulig, senest i løpet av 2020, med forventede kostnader på 8 millioner kroner. Det anbefales også at det opparbeides utendørs lekeareal i 2021, med en forventet kostnad på 1,5 millioner. 

Hellerasten skole: 

Hellerasten skole består av ett bygg. Tilstanden til bygget er dårlig. Det er blant annet problemer med ventilasjon, innetemperatur om vinteren, asbest i gulvfliser, generelt slitt bygg, gamle vinduer og delvis gammelt elektrisk anlegg. Taket fikk ny papp for 10 år siden. 

Selv med rehabilitering, vil skolen trolig ikke kunne brukes i mer enn 3-5 år til. Det anbefales at Hellerasten skole rehabiliteres for å kunne brukes i inntil fem år til. Rehabilitering av skolen for om lag 5 millioner kroner vil bli gjennomført i 2020 og 2021. 

Som tidligere beskrevet er det behov for en samlet løsning for ungdomsskolene i Sofiemyrområdet.

Skolene i Ski-området:

Ved å rehabilitere Tussebo-bygget på Finstad skole, samt sette inn midlertidige løsninger på Ski skole og Ski ungdomsskole, vil Skiområdet sitt behov for skoleplasser være dekket på kort sikt. 

Ungdomsskolebehovet er selve «proppen» i kapasitetsutfordringen i Skiområdet. Det finnes flere alternativer for å løse behovet på lengre sikt: 

1. Bygge Ski Vest ungdomsskole som 8-parallell. Da løser man kapasitetsutfordringen til både Ski barneskole, Ski ungdomsskole og Finstad barneskole for en god stund. Skolen vil kunne ta ungdomsskolevene i Ski, slik får barneskolen tilstrekkelig kapasitet ved å benytte deler av dagens ungdomsskoles bygningsmasse. Dersom skolen bygges som 8-parallell kan Finstad skole disponere lokaler på Ski Vest, noe som vil løse kapasitetsutfordringene for Finstad skole.

2. Benytte hele skolekvartalet til ungdomsskole, slik at det bare blir én ungdomsskole i Ski tettsted. Kommunen må da finne en ny tomt til barneskole, og bygge ny barneskole. 

3. Leie Drømtorp videregående skole fra 2024. Dette vil avlaste ungdomsskolebehovet i Skiområdet. Barneskolen i Ski kan få arealer fra ungdomsskolen, og skolekretsgrensene mot Finstad kan justeres slik at barneskoleelever fra Finstad kan gå på Ski skole. 

Nye skoler/utvidede skoler kan føre til ny struktur og behov for å endre skolekretsgrenser. Dette utredes nærmere og vurderes som en del av LDIP og «Behovsplan versjon 2.0», planlagt lagt fram for kommunestyret i juni 2021. 

Ski barneskole og Ski ungdomsskole:

Rådmannen anbefaler at kapasitetsbehovet for Ski ungdomsskole og Ski barneskole løses ved at ungdomsskolen alene benytter nåværende paviljong, som de i dag deler med barneskolen.  På Ski barneskole blir det satt opp midlertidige paviljonger med to klasserom og lærerarbeidsplasser for å løse kapasitetsutfordringer fra høsten 2020. Paviljongene settes opp i løpet av høsten 2020. Det bør bevilges midler til opparbeidelse av utendørs lekeareal i 2021. 

Videre løsning av barne- og ungdomsskolekapasitetsbehovet i Skiområdet legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.      

Finstad skole – Tussebo:

Finstad skole består av flere bygg; hovedbygningen med gymsal, «Tussebo», «Det hvite huset», samt to modulbygg. Finstad skoles hovedbygning er et moderne skolebygg som er godt egnet for undervisning. Bygget er imidlertid for lite for dagens elevtall, og det benyttes midlertidige modulbygg. I modulbygget finnes blant annet et storkjøkken og "vennskapscafé" for SFO. 

Skolen har en høyere standard enn de fleste andre skoler i kommunen. Det å prioritere å bygge en skole som er i god stand, når andre bygg trenger vesentlig rehabilitering, er ikke økonomisk bærekraftig. Selv om det vil føre til fortsatt bruk av midlertidige modulbygninger.

Rådmannen anbefaler å rehabilitere Tussebo for om lag 4 millioner kroner, for at bygget skal kunne benyttes i fem år til. Videre bør det benyttes 1,5 millioner kroner i 2021 til opparbeidelse av utendørs lekeareal på tomten til tidligere Nordre Finstad barnehage.

Barnehager: 

I områdene Kolbotn/Vassbonn og Østli/Greverud har kommunen flere svært små barnehager. De små barnehagene har lite fagmiljø for de ansatte, og har få ansatte å spille på. Barnehagene er uhensiktsmessig dyre å drifte, blant annet på grunn av ekstra pedagog i henhold til «Pedagognormen». 

De små barnehagene holder gjerne til i bygg som i utgangspunktet ikke er tiltenkt barnehageformål, og har derfor ikke de samme kvalitetene som større barnehager. 

På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler rådmannen at Vestre Greverud barnehage avd. Toppenhaug og Kolbotn barnehage avd. Liaveien avvikles fra august 2021. Dette vil gjennomføres etter «Prinsipper og retningslinjer ved omorganisering av barnehager og skoler». 

Svømmehaller:  

Kommunestyret vedtok i april 2020 at behovet for svømmehaller i den første versjonen av behovsplan skal vurderes med utgangspunkt i skolenes behov. 

Sofiemyr svømmehall, Ski bad og Kråkstad bad vil fortsatt brukes til skolesvømming. Når Langhus svømmehall rives i slutten av 2021, må kommunen ta i bruk flere bassenger for å sikre lovpålagt svømmeopplæring til alle elever. 

Kommunen har per i dag tre bassenger – Dagbo, Finstadtunet og Høyås – med størrelse 12,5m x 9,5 m og 12,5m x 10 m, og ett eller to av disse kan da brukes til skolesvømming. Ved å se på organiseringen av tilbud, bør man ved å bruke 1-2 bassenger, ha tilstrekkelig kapasitet til også å gi tilbud til andre brukergrupper. 

Gjennomgangen av tilstanden til Sofiemyr svømmehall, viser at det er hensiktsmessig å rehabilitere bygget og forlenge levetiden med 10 år. En videre rehabilitering vil være en investering i de utbedringer som er gjort med bassengkroppen 2019/2020.

Ski bad er lite og i dårlig forfatning. For å sikre kapasitet til å dekke skolenes behov, anbefales det å vedlikeholde og gjøre nødvendige rehabiliteringer på Ski bad for å holde dette åpent i noen år fremover. 

Rådmannen anbefaler at det settes ned en arbeidsgruppe som ser på hvordan kommunen kan sikre et best mulig tilbud om skolesvømming og annet bassengtilbud. Arbeidsgruppen skal også vurdere en mer langsiktig løsning på behovet for svømmehall, inklusiv hensiktsmessig plassering. Dette legges fram som en del av behovsplan versjon 2.0. i juni 2021. 

Idrettshaller:

Sofiemyr idrettshall

Hallen brukes på dagtid av Sofiemyr barneskole og Fløysbonn ungdomsskole. I tillegg leies halve hallen ut til Roald Amundsen videregående skole. På kveld og helg benyttes hallen av lag og foreninger. 

Gjennomgangen av bygget viser at det er hensiktsmessig å rehabilitere bygget og forlenge levetiden med 10 år. Rådmannen anbefaler at bygget rehabiliteres i løpet av 2020 og 2021, slik at det kan brukes i ytterligere 10 år. 

Behovet for hallkapasitet i området bør ses i sammenheng med permanente løsninger på skoleutfordringer i Sofiemyrområdet. Det er forventet en vekst i antall elever i området, og behovet for hallkapasitet er vurdert inn i prosjektet for Fram ungdomsskole. Dersom Fram ungdomsskole realiseres, med minst én hallflate, så vil skolens behov for hallkapasitet være dekket. 

Per i dag har skolene i Sofiemyrområdet tilstrekkelig hallkapasitet ved bruk av Sofiemyrhallen. Hvis hallen stenges for rehabilitering, vil ikke skolene ha tilgang til hall. Skolene kan tilpasse seg i et kortere perspektiv, som under rehabilitering, men i et lengre perspektiv er det behov for innendørs hallflater. 

Videre permanent løsning av hallkapasitetsproblemet i Sofiemyrområdet legges frem til behandling i «Behovsplan versjon 2.0» i 2021. Her skal eksisterende planer og nye muligheter vurderes.      

Greverudhallen

Greverudhallen brukes av Greverud barneskole på dagtid, og av klubber og foreninger på kveldstid og i helger. 

Gjennomgang av byggets tilstand viste at det er hensiktsmessig å rehabilitere bygget. Det anbefales at Greverudhallen rehabiliteres for om lag 5 millioner kroner, slik at den kan benyttes i inntil 10 år. Det vil gi alle brukerne av hallen ytterligere 10 år med et godt anleggstilbud. Rehabilitering av hallen vil bli gjennomført i 2021.

Tiltak på lengre sikt i 2021

Rådmannen vurderer at det er nødvendig å ha en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) på plass før det foreslås ytterligere investeringer. Ved å være i forkant, er det det mulig å sikre en økonomisk bærekraftig utvikling og gi kommunestyret et større økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringer fra 2023. 

Arbeidet med Behovsplan versjon 2.0 og Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) vil ta for seg prioriteringer som kan gjøres på mellomlang og lang sikt, og rådmannen kommer tilbake med forslag til investeringer til kommunestyret i juni 2021.

Rådmannen har nå levert sitt forslag og anbefalinger. Behovsplan 1.0 vil behandles av de folkevalgte i utvalgene, før formannskapet 11. juni og endelig vedtak i kommunestyret 17. juni. 

Les også:

Behovsplan versjon 1.0.

1. tertialrapport 2020

Sist endret: 27.05.2020