Kommunestyret har vedtatt prinsipper for eierstyring

Nordre Follo har eierskap i flere selskaper og samarbeid. Eierskapsmeldingen skal bidra til økt bevissthet om hvordan kommunen utøver eierskapet.

Nordre Follo kommune deltar i fire ulike samarbeidsformer: Aksjeselskap, Interkommunale selskap, Vertskommunesamarbeid og Interkommunale samarbeid.

Kommuneloven krever at kommunestyrene minst én gang per valgperiode skal vedta en eierskapsmelding. Meldingen skal blant annet gi oversikt over interkommunale samarbeid og selskap kommunen har eierinteresser i, og skal øke bevisstheten rundt forvaltningen av eierskapet.

Det er de folkevalgte som har ansvar for eierstyring og Nordre Follo kommunestyre vedtok en slik eierskapsmelding 13. mai. Her understreker de blant annet at kommunen skal være en ansvarlig eier som er en pådriver for åpenhet og for at selskapenes drift er i samsvar med FNs bærekraftsmål.

En stadig større del av kommunal virksomhet settes ut i kommunale selskaper og kommunene bør derfor ha et bevisst forhold til eierskapet og styringen av dette.

Når kommunestyret velger å legge deler av virksomheten til et selskap, medfører det også overføring av styringsrett til selskapet. Oppgaven til selskapets styre og administrasjon er å trekke opp virksomhets- og forretningsstrategien, ofte omtalt som selskapsstrategi, innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eierne, kalt eierstrategi.

Se full oversikt over selskapene i eierskapsmeldingen.

Prinsipper for eierstyring

Kommunestyrets vedtok 13. mai prinsipper for Nordre Follos eierstyring:

1. Nordre Follo kommune er en ansvarlig eier.

2. Nordre Follo kommune utøver myndigheten og fremmer interessene overfor selskapene gjennom selskapenes eierorganer.

3. Nordre Follo kommune er pådriver for at kommunens eierandel og størrelse blir reflektert i selskapsavtaler og vedtekter.

4. Nordre Follo kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter ikke med bundet mandat. Kommunens standpunkt i sentrale saker forankres gjennom en bredere dialogprosess.

5. Nordre Follo kommune er pådriver for at styrerepresentantene har relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet med eierskapet, og at alle styreverv blir registreres i KS sitt styrevervregister.

6. Nordre Follo kommunes praktiserer åpenhet rundt eierskapene. Kommunen er pådriver for at selskapene praktiserer prinsippet om meroffentlighet. 

7. Nordre Follo kommune er pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet. 

8. Nordre Follo kommune er pådriver for at lønns- og kostnadsnivået i selskapene er i samsvar med praksis og utvikling i egen kommune. 

9. Nordre Follo kommune er pådriver for at finansieringsbehovet (investeringer og fondsavsetninger) i selskapene er tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige og langsiktige behov. 

10. Nordre Follo kommune er pådriver for at selskapene har god internkontroll og risikostyring i forhold til selskapets karakter

Les også: Eierskapsmeldingen til Nordre Follo kommune

Skal velge styrerepresentanter til IKS

Nordre Follo samarbeider med Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og Ås kommuner om drift av interkommunale selskaper og virksomheter.

Nå skal det velges styremedlemmer for perioden 2020-2023 til styrene av Krise- og incestsenteret i Follo IKS, Follo Ren IKS, Nordre Follo Renseanlegg IKS, Follo Brannvesen IKS, Follo barnevernvakt og Kemneren i Follo.

Målet er et styre med tverrfaglig kompetanse og erfaring. Aktuelle kandidater meldes inn innen tirsdag 26. mai til Marianne Kjær på marianne.kjaer@nordrefollo.kommune.no

Les mer om IKS-ene på Follorådets nettside

Sist endret: 22.05.2020