Ny tilskuddsordning

I september vedtok kommunestyret en ny kommunal tilskuddsordning; Tilskudd til organiserte fritidsaktiviteter.

Organisasjoner i Nordre Follo, som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om økonomisk støtte på vegne av et barn eller ungdom i alderen 6-18 år. Støtten skal dekke utgifter til en organisert fritidsaktivitet og det kan søkes om støtte til medlemskontingent, lisenser, deltager-/aktivitetsavgift og egenandel på turer. Kulturskolen og fritidsklubbene er også en del av ordningen.

Gir barn mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter

Bakgrunnen er fritidserklæringen som sier at alle barn skal ha muligheten til å delta i minst en fast jevnlig organisert aktivitet, uavhengig av økonomiske forhold. Nordre Follo kommune har levekårsforskjeller innad i kommunen og målet for ordningen er å øke deltakelsen blant barn og unge, som i dag ikke kan delta på grunn av økonomiske forhold.

Viktige møteplasser

Organiserte fritidsaktiviteter er viktige møteplasser for å skape vennskap og utvikle sosiale ferdigheter, samt mestring og glede, fysisk utfoldelse og opplevelse av tilhørighet og livskvalitet. Konsekvensen for barn i en lavinntektsfamilie er ofte at de ikke har samme mulighet til å delta på en fast, jevnlig organisert fritidsaktivitet som sine venner.

Spleiselag

Kommunestyret bevilger et fast årlig bidrag på 200.000 kroner til et bundet fond som kan være et spleiselag med kommune, næringsliv, organisasjoner og innbyggere.

Les mer om ordningen
Kontaktperson: Heidi Berentsen 

Sist endret: 30.09.2020