Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 er vedtatt

Kommunestyret vedtok 15. desember budsjett for 2022 og økonomi- og handlingsplan. Ordfører Hanne Opdan takker kommunedirektøren og folkevalgte for godt samarbeid.

29. oktober la kommunedirektøren fram sitt forslag til økonomi- og handlingsplan (ØHP) 2022-2025 og budsjett for 2022. Planen har så vært til politisk behandling i råd og utvalg og formannskap, før kommunestyret nå har fattet endelig vedtak.

Det endelig vedtatte budsjettet baserer seg på tidligere vedtak og politiske prioriteringer i tillegg til kommunedirektørens faglige vurderinger og forslag. 

- Kommunedirektøren leverte et godt faglig fundert forslag og vi setter stor pris på arbeidet som administrasjonen har lagt ned for å få laget planen. Det er et omfattende og krevende arbeid som er svært viktig for innbyggerne i Nordre Follo, sier ordfører Hanne Opdan.

Les hele økonomi- og handlingsplan her

Eldreomsorg og oppvekst

Opdan er godt fornøyd med den endelige økonomi- og handlingsplan 2022-2025 som kommunestyret nå har vedtatt.

- Vi tar nødvendige grep for å få en bærekraftig kommuneøkonomi samtidig som vi sørger for en god og tilpasset eldreomsorg, gode oppvekstsvilkår og forsterker vårt arbeid for klima og miljø, sier Opdan.

- Jeg er glad for satsing på tiltak i eldreomsorgen, blant annet gjennom styrking av hjemmehjelpstjenesten, dette fører til at behovet for sykehjemsplasser er redusert, sier hun.

Gjør en del endringer

Kommunestyret har gjort noen justeringer på forslaget. De øker driftsutgiftene med 7,5 millioner kroner, det vil si at de ønsker å bruke 7,5 millioner kroner mer enn det kommunedirektøren foreslo.

Kommunestyret gjør disse endringene i forhold til forslaget fra kommunedirektøren:

 • Helse og mestring øker med 6 450 000 kroner
 • Oppvekst og læring øker med 1 630 000 kroner
 • Administrasjon og styring øker med 1 000 000 kroner
 • Kultur og inkludering øker med 890 000 kroner
 • Eiendom, by og samfunn reduseres med 2 475 000 kroner 

Vedtaket i kommunestyret innebærer at driftsbudsjettet ender med et overskudd på 49 469 000 kroner, det vil si 7 495 000 kroner mindre enn det kommunedirektøren foreslo. Dermed blir rundt 49,5 millioner kroner satt i kommunens disposisjonsfond, tilsvarende sparekonto.

- Til tross for en stram kommuneøkonomi har vi klart å prioritere barn og unges oppvekstsvilkår. Vi har avsatt midler slik at vedlikeholdet av skoler, andre kommunale bygg og idrettsanlegg forsterkes. Budsjettet viser at vi nå starter å hente ut effektivitetsgevinster, gjennom besparelser i kommuneadministrasjonen, samtidig som vi opprettholder en høy kvalitet på kommunens tjenester, sier Opdan. 

Styrker satsing på hjelp i hjemmet

Kommunestyret gjør de største endringene innen helse og mestring. De har blant annet vedtatt å bevilge 2,5 millioner kroner til styrking av hjemmesykepleien med flere stillinger.

Kommunestyret har også vedtatt å bevare flere akutte døgnplasser, som i utgangspunktet skal plassere på Finstadtunet. Utover det vedtok kommunestyret hovedgrepet for omstilling innen helsetjenestene, det vil i hovedsak si at det skal brukes mindre på institusjonsplasser og mer på forebyggende tjenester og hjelp i hjemmet.

Dette innebærer blant annet at Bjørkås sykehjem omdisponeres fra sykehjem til avlastningsbolig. 13 av sykehjemsplassene blir flyttet til Langhus bo- og servicesenter og 23 plasser blir avviklet.

Kommunestyrets vedtak innebærer at helse og mestrings-sektoren skal omstille for 10 850 000 i 2022, mens kommunedirektørens forslag la opp til omstilling for 17 300 000 kroner samme år.

Barn, unge og kultur

 • Kommunedirektøren hadde foreslått en reduksjon i bevilgningen til kulturskolen på 600 000 kroner. Dette har kommunestyret valgt å stryke. Det samme gjelder forslaget om å redusere tilskuddsordningen til kultur, idrett og nærmiljøtiltak med 250 000 kroner.
 • Kommunestyret har besluttet å bevilge 200 000 kroner til kompetanseheving i barnehage og skole. De styrker også tilskuddsordningen til fritidsaktiviteter for barn og unge i lavinntektsfamilier.
 • 130 000 kroner skal brukes på å sikre prevensjon til ungdom under 16 år.
 • Kommunedirektøren hadde foreslått å kutte driftsmidlene til helsetjenester for barn og unge med 1,1 million kroner, dette forslaget velger kommunestyret å stryke. 
 • De legger inn krav om innsparing på 1 million kroner innenfor området digitalisering.
 • Bevilger to millioner kroner til frikjøp av tillitsvalgte.
 • Avvikler ikke kommunal drift av kinoen på Kolben. Det skal vurderes andre tiltak for å øke inntektene, som høyere billettpriser.
 • Stryker forslaget om å spare 1 millioner kroner med omstilling i renholdstjenester.

Skolebibliotek, bilpool og solceller

Det ble også vedtatt flere verbalforslag der kommunestyret ber kommunedirektøren om å:

 • komme med en sak om hvilken strategi kommunen har i forhold til rekruttering og til å beholde ansatte. Det må videre ses på en plan for å harmonisere lønnsnivået i kommunen.
 • utarbeide en skolebiblioteksplan for Nordre Follo kommune.
 • komme tilbake med en sak om gjennomføring av flere tiltak som skal bidra til bruk av solcelleanlegg. Blant annet at kommunen i løpet av 2022 skal investere i installasjon av solcelleanlegg på et egnet kommunalt bygg og å utrede muligheten for utleie av et av kommunens tak for å høste erfaringer.
 • legge fram for politisk behandling et pilotprosjekt for bilpool til kommunens ansatte i tjeneste, og for innbyggere utenom arbeidstid. 
 • utrede muligheten for å etablere et helsehus, fortrinnsvis ved Ski sykehus, der rehabiliteringstilbud, mottaksplasser, korttidsplasser og kompetanse på rehabilitering samles.
 • sørge for at tema- og tiltaksplanene blir realisert slik det er vedtatt av kommunestyret, Ved merforbruk bør disposisjonsfond anvendes fremfor å redusere øvrig aktivitet innen sektorer som på medfører manglende planlagt vedlikehold og hvor nye etterslep oppstår.
 • se på mulighetene for å restaurere myr og annen viktig våtmark på kommunal grunn.
 • gjennomgå hvordan innbyggernes støybelastning fra ulike kilder kan reduseres, og innføre rutiner for å sørge for at dette skjer.

Kommunestyret vedtok også at:

 • alle som har behov for sykehjemsplass, skal få tilbud om dette. Kriteriene for tildeling av sykehjemsplass gjennomgås som tema i utvalg for OHS innen mars 2022. 
 • i Nordre Follo kommune skal barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp.

Les hele økonomi- og handlingsplan her

Sist endret: 17.01.2022