Sammen om krav til fossilfri transport i offentlige anskaffelser

Nordre Follo kommune har signert et initiativ for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass sammen med 46 andre kommuner i Viken og Viken fylkeskommune.

I Nordre Follo kommune er veitrafikken den desidert største kilden til klimagassutslipp.

Utslippene fra veitrafikken utgjorde 76 prosent av de direkte utslippene i kommunen i 2019. Kommunen er avhengig av å redusere utslippene fra veitrafikk for å nå kommunes klimamål.

Kommunens temaplan for klima og energi setter mål om at klimagassutslippet i Nordre Follo er redusert med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009-nivå.

Bidrar gjennom anskaffelser

Krav og kriterier innen anskaffelser regnes som et av kommunens viktigste virkemidler for å redusere utslippene. Gjennom initiativet bidrar kommunen til et felles krafttak for omstilling til transport på elektrisitet, hydrogen og biogass gjennom å stille krav og kriterier i anskaffelser der transport i seg selv, eller som del av anskaffelsen av varen eller tjenesten, utgjør en stor del.

Bedre for helse og miljø

For innbyggere vil dette bety at kommunen er i ferd med å ta et viktig skritt for å redusere klimagassutslippene. Forhåpentlig vil dette påvirke omfanget av fossilfri kjøring i kommunen, og flere vil oppdage fordelene med disse kjøretøyene. Helse- og miljøskadelige utslipp som nitrogendioksider reduseres, samt at lydmiljøet blir bedre når flere kjører med slike kjøretøy.

Vil stimulere til overgang

For næringslivet er dette et viktig signal om at kommunen tar grep for å redusere klimagassutslipp. Ved å stille krav i våre anskaffelser ønsker kommunen å premiere leverandører som allerede har fossilfrie kjøretøy, og stimulere til en overgang i markeder som fortsatt er umodne. Leverandører som er fremtidsrettet og tar i bruk elektrisitet, hydrogen og biogass, vil stille sterkt i konkurranser om oppdrag for kommuner i Viken og Viken fylkeskommune.

Les mer på Viken fylkeskommunes nettside.

Sist endret: 03.12.2021