Mange innspill til oppstart av kommuneplanarbeidet

Nordre Follo kommune har startet arbeidet med en ny arealdel. Fristen for å komme med innspill i første fase var 1. november. Dette var også fristen for å komme med forslag til endring av arealformål.

Kommunen har mottatt innspill fra i alt 70 aktører: myndigheter, organisasjoner, enkeltpersoner og utbyggere. Av innspillene er det 43 forslag til endring av arealformål – som for eksempel å bygge boliger på områder som i dag er skogsområder, eller bygge tettere på områder som allerede er bebygd. Det har kommet inn 11 merknader til områder kommunestyret har vedtatt å vurdere på nytt, og 35 merknader til arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel.

Se alle innspillene.

Dette skjer videre

Alle innsendte innspill vil følge saken når formannskapet skal vedta planprogram for arbeidet 3. februar 2022. Kommunedirektøren vil i saken kommentere alle innkomne innspill, og gi en anbefaling om hvordan forslag skal følges opp videre. Kommunedirektøren vil i saken til formannskapet også foreta en «siling» av forslag til endring av arealformål, og anbefale at forslag som er klart i strid med vedtatte mål og strategier, ikke tas med videre for konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsanalyse.

Fra februar og fram mot sommeren vil endringsforslag som tas med videre, bli gjenstand for full konsekvensutredning og ROS-analyse med vurdering av om endringen skal tas inn i forslag til ny arealdel for Nordre Follo kommune eller ikke. 

Forslag til ny arealdel skal etter planen behandles før sommeren 2022 og deretter legges ut på høring, med sikte på sluttbehandling høsten 2022.

Sist endret: 10.11.2021