Budsjettet på 1-2-3

Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan 2022-2025. Les kort oppsummert om prioriteringene fremover. Planen skal nå til politisk behandling.

Les hele økonomi- og handlingsplan her 

Les hele planen som pdf

Les også "Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan"

Nordre Follo skal være et godt sted å leve og bo for alle. Vi skal samhandle godt med innbyggerne våre og ta utgangspunkt i den enkeltes behov. Vi skal bidra til at alle i størst mulig grad kan mestre livet sitt selv, og når det er behov for bistand skal målet også være selvmestring i størst mulig grad. Våre innbyggere skal være sjef i eget liv, og møtes som det.

Innbyggerne i Nordre Follo skal fortsatt få det de trenger når de trenger det, men de grepene vi må ta for å få en bærekraftig økonomi innebærer at det ikke alltid bli slik man er vant til eller forventer. I Økonomi- og handlingsplan legges det opp til omstillingstiltak på til sammen 95 millioner kroner i 2022. Det innebærer endringer og omstilling både for ansatte og innbyggere.

For 2022 er det beregnet i budsjettet at kommunen vil bruke nesten 3,4 milliarder kroner på driften av de ulike tjenestene.

De ulike virksomhetsområdene er:

 • Oppvekst og læring – 1,45 milliarder
 • Helse og mestring – 1,1 milliarder
 • Eiendom, by og samfunn – 267 millioner
 • Kultur og inkludering – 238 millioner
 • Administrasjon og styring – 220 millioner
 • Overordnede områder – 131 millioner

Oppvekst og læring

Dette bruker vi penger på:

 • 42 kommunale barnehager, 14 ikke-kommunale barnehager og 20 skoler.
 • Barnevern, helsetjenester for barn og unge, utvikling og forvaltning, forebygging og tiltak, pedagogisk-psykologisk tjeneste, enslige mindreårige flyktninger.
 • Tjenester til innbyggere fra svangerskap opp til 23 år, og til deres foresatte.
 • Gir barn og unge et helhetlig tjenestetilbud og jobber for at de har et godt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer trygghet, trivsel, læring og helse.  
 • Helsefremmende og forebyggende tiltak for gravide, barn og unge og deres familier, med vekt på tidlig innsats og koordinerte tjenester.
 • Råd og veiledning for å fremme psykisk og fysisk helse og gode sosiale miljømessige forhold.
 • Arbeider for å forebygge sykdom, skade, vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Forslag til prioriteringer de neste fire årene

 • Jobbe videre med å sikre god kvalitet i alle tjenestene. Kvalitetsmelding for oppvekst skal følges opp.
 • Få en samlet oversikt over alle aktiviteter og forebyggende tjenester rettet mot barn og unge. Vi skal prioritere og målrette innsatsen. Vi må oppdage barn som er i risiko tidligst mulig for å kunne støtte dem og familiene deres. 
 • Samarbeide nært med barn, foresatte, kulturliv, frivillige lag og organisasjoner for å utvikle barnehager og skoler med høy kvalitet og som bidrar til trygge lokalsamfunn.
 • Sikre bedre større sammenheng mellom det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske.
 • Utvikle en hensiktsmessig barnehagestruktur, rekruttere barnehagelærere og realisere pedagognormen. Barn skal erfare barnehagelærere og andre ansatte med høy relasjonell- og faglig kompetanse.  
 • Videreutvikle grunnskoler med høy kvalitet i tråd med nasjonale krav og lokale styringssignaler. Arbeidet vil skje i samarbeid med ansatte, aktuelle samarbeidspartnere, tillitsvalgte og innbyggere.
 • Psykisk helse for alle aldersgrupper er en viktig prioritering. Det skal legges til rette for gode forebyggende og universelle tilbud fra livets begynnelse.

Vi skal opprettholde kvaliteten på tjenestene og bli enda bedre på samskaping. Dette gjelder særlig på det helsefremmende og det forebyggende området. Vi skal være rustet slik at vi så tidlig som mulig fanger opp de barna som trenger ekstra støtte og bistand for å få en god oppvekst.

Les hele økonomi- og handlingsplan her

Helse og mestring

Dette bruker vi penger på:

 • 8 sykehjem og omsorgsboliger
 • Rehabilitering og legetjenester, tjenester til hjemmeboende, dagsenter, hjemmesykepleie, familiestøtte og tjenestetildeling, aktivitet og tilrettelagt arbeid, tilrettelagte boliger, psykisk helse og rus.
 • Tjenester og tilbud til brukere og pasienter i alle aldersgrupper, som bor hjemme, på institusjon eller i samlokaliserte omsorgsboliger/kommunale boliger med tjenester.
 • Mange og varierte tjenester. Forebyggende tjenester, lavterskeltilbud og helsetjenester til innbyggere med ulike brukerbehov som oppstår med bakgrunn i somatisk sykdom, psykiske lidelser, avhengighet eller funksjonsnedsettelser. 
 • Legetilbud til sykehjem, fastlegeordningen og drift av fysio- og ergoterapi. 

Forslag til prioriteringer de neste fire årene:

 • Tiltak og arbeidsmåter som fremmer mestring av eget liv gjennom å forebygge, rehabilitere og redusere utvikling av funksjonstap
 • Hente ut gevinster av at vi er en stor kommune. Gjøre endringer i driften som er faglig fundert og til det beste for innbyggerne som gir mer treffsikre tjenester og økonomisk gevinst  
 • Systematisk evaluering av tjenestene
 • Utvikle og etablere en forvaltningsmodell slik at innbyggere får tjenester på rett nivå
 • Sikre målrettet samarbeid mellom fastleger, fysioterapeuter med driftsavtaler og de kommunale tjenestene
 • Gjøre mestringsteknologi tilgjengelig for innbyggere som har nytte av denne
 • Skape livsmestring gjennom videreutvikling av hverdagsrehabilitering og rehabiliteringstjenestene, og sikre koordinerte tjenester i sammensatte saker rundt barn og unge
 • Etablere en samfunnsmedisinsk avdeling og styrke ressurser til feltet
 • Sikre innbyggerne nødvendige akuttmedisinske tjenester av god faglig kvalitet ved Follo medisinske senter

For å lykkes videre i dette arbeidet, må hele kommunen jobbe sammen mot kommuneplanens mål om at innbyggere i størst mulig grad skal mestre egen hverdag. Et inkluderende lokalsamfunn som bidrar til mestring, inviterer til deltakelse og forebygger ensomhet vil redusere og utsette behov for pleie- og omsorgstjenester. For voksne er psykisk helse viktig for å kunne delta i samfunnet, være i arbeid og ivareta seg selv og sine nære. 

Eiendom, by og samfunn

Dette bruker vi penger på:

 • Virksomhetene byggdrift, byggutvikling og vedlikehold, renhold, boligkontoret, vann og avløp, vei og park, byggesak, klima og miljø, byutvikling og arealplanlegging.
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, slik at disse fungerer godt for brukere og innbyggere.
 • Planlegging for en bærekraftig by- og tettstedsutvikling, tilrettelegge for en sunn befolkningsvekst og byvekst med grønne kvaliteter.
 • Saksbehandling og forvaltning av reguleringsplaner, byggesaksbehandling, kart- og planbaser, oppmåling, matrikkelføring og dele- og seksjoneringssaker. Tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv, natur- og kulturminneforvaltning.
 • Saksbehandling innen naturmangfold, viltforvaltning, fiskeforvaltning, vannforvaltning, havne- og farvannsloven, motorferdsel, friluftsloven og markaloven.
 • Forurensningsmyndighet innen vann-, luft- og støyforurensning.
 • Tjenester til innbyggere som trenger bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig gjennom boligformidling, boligoppfølging og husbankens virkemidler som startlån, bostøtte og kommunale tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. 
 • Forvaltningsoppgaver, drift og vedlikehold av kommunale veier, trafikksikkerhet og trafikktjenesten, planlegging og bygging av nye samferdselsanlegg. 
 • Vannforsyning, avløpshåndtering, overvannshåndtering og vannkvalitet i bekker og vassdrag. Planlegging og bygging av vann- og avløpsanlegg.

Forslag til prioriteringer de neste fire årene:

 • Effektiv bruk av arealer
 • Oppfølging av kommunens klima- og energiplan og redusere tap av naturmangfold
 • Utarbeide en boligstrategi
 • Ny samlet arealplan for kommunen (kommuneplanens arealdel)
 • Lede komplekse byutviklingsprosjekter «fra plan til gjennomføring»
 • Effektiv plan- og byggesaksbehandling som sikrer kvalitet i utbyggingsprosjekter
 • Sikre god flomhåndtering, overvåking og forbedring av vannkvalitet
 • Hente inn vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier
 • Satsing på kollektiv, sykkel og gange (nullvekstmål for personbiltrafikk) 
 • Trafikksikkerhet for myke trafikanter (nullvisjonen - ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken) 
 • Fornyelse og kapasitetsutvidelse av vann og avløpsnettet

For å lykkes med dette arbeidet må vi ta et felles ansvar for en bærekraftig ressursbruk og samskape om nye løsninger.

Les hele økonomi- og handlingsplan her

Kultur og inkludering

Dette bruker vi penger på:

 • Bibliotek, kulturskole, idrettsanlegg og kulturliv
 • Folkehelse, idrett og friluftsliv
 • Samskaping og lokalsamfunn
 • Integrering og kompetanse
 • Kultur- og fritidstilbud for innbyggere i alle aldre. Her inngår blant annet aktivitetstilbud for barn og unge, friluftsliv, kulturbygg med kulturhus, bibliotek, kulturskole, frivillighet, tilskuddsordninger, gravplasser og Den norske kirke.
 • Gi innbyggerne tilgang til gode møteplasser, idrett-, friluftsliv- og kulturtilbud. Et satsingsområde er å arbeide for et godt og trygt oppvekstmiljø der alle barn og unge har mulighet til å delta i aktiviteter og kan oppleve læring og mestring.
 • Bedre levekårene for vanskeligstilte, skape sosial og økonomisk trygghet og styrke overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.
 • Forvalte lover og forskrifter og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv.
 • Barn og unges medvirkning gjennom drift av Ungdomsråd og Barn og unges kommunestyre.
 • Legge til rette for et bærekraftig, nyskapende og fremtidsrettet næringsliv i kommunen.  

Forslag til prioriteringer de neste fire årene

 • Samarbeid på tvers for å forebygge utenforskap
 • Mobilisere frivillige til å bidra i eldreomsorgen
 • Kultur og fritidstilbud for alle barn og unge
 • Møteplasser og arenaer
 • Samskaping og medvirkning med innbyggere, frivillige og næringsliv 
 • Tydeliggjøre bærekraft som konkurransekraft
 • Skape gode forutsetninger for jobb fra ungdomsår til pensjonsalder
 • Kvalifisering til arbeid og arbeidsrettede tiltak
 • Oppfølging av barnefamilier 
 • Virkemidler som reduserer behov for økonomiske stønader over tid

Området Kultur og inkludering dekker et bredt spekter av kulturtiltak og kulturtilbud, folkehelse, næring, integrering av lokalsamfunnet. Vi skal jobbe sammen med, og for, befolkningen i kommunen vår for å skape en trygg kommune å bo i, en kommune der det finnes trygge jobber og hvor etablerere gis mulighet til å skape et enda bedre grunnlag for meningsfylt arbeid. Det er et mål å tilrettelegge for innbyggerne slik at det blir enkelt å delta i organisert eller egenorganisert kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunestyret vedtar økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan (ØHP) skal nå til politisk behandling. Det er de folkevalgte i kommunestyret som fatter endelig vedtak om ØHP i sitt møte 15. desember 2021.

Les hele økonomi- og handlingsplan her 

Les også "Kommunedirektøren har lagt fram forslag til økonomi- og handlingsplan"

Sist endret: 29.10.2021