Liten fare for jordskred ved Kolbotnvannet

Etter mye nedbør de siste dagene opplever vi at innbyggere som bor nær Kolbotnvannet er bekymret for jordskred. Vi har vært i dialog med jordskredvakten hos NVE, som sier at er at forholdene ikke gir grunn til bekymring slik situasjonen er nå.

Risiko for skred og andre uønskede hendelser i områder med vanskelige grunnforhold er særlig knyttet til menneskelig aktivitet og erosjon. Når det for graves i et område, eller når bekker graver seg inn i kantsonene, kan det gi økt risiko for ras eller utglidning. Økt vannstand i en innsjø gir ikke økt erosjon alene og skal derfor ikke gi økt risiko. 

I perioder med mye nedbør oppfordrer vi likevel grunneiere og folk som ferdes i området til å følge med, og si fra til kommunen om de ser noe unormalt. Vi kontakter NVE for råd og hjelp ved behov.  

Kommunen har ansvar for samfunnssikkerhet 

Kommunen jobber systematisk for å redusere risiko for tap av liv, helse- og miljøskade og skade på materielle verdier. Vi utarbeider blant annet en risiko- og sårbarhetsanalyse hvert fjerde år. Her kartlegger vi mulige hendelser og vurderer sannsynlighet og konsekvens, i tillegg til å vurdere ulike tiltak. Neste analyse skal være ferdig i løpet av 2022.  

Analyser og dokumentasjon før utbygging

Ansvar for samfunnssikkerhet innebærer også å utrede potensielle naturfarer på kommuneplannivå for å definere fareområder. Disse merkes som egne hensynssoner der det gis bestemmelser for arealbruken. Det kan være alt fra generelt byggeforbud til krav om ytterligere utredninger. I Nordre Follo kommune omfatter hensynssonene områder med mulighet for kvikkleire i henhold til NGIs løsmassekartlag «Marin grense og mulighet for marin leire».  

Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader. Når vi rullerer kommuneplanen vurderer vi aktuelle byggeområder. Her er kunnskap om grunnforhold og flomfare er en viktig del av vurderingen.   

Kommuneplanen har også egne bestemmelser om overvannshåndtering og flomsikring (§ 18.6) og om geotekniske undersøkelser (§18.9). Kommunen skal sørge for at det blir gjennomført ROS-analyse i alle arealplaner. Analysen skal vise alle risikoforhold som har betydning for planen. Forslagsstiller har ansvar for ROS-analyse på reguleringsnivå. Dette gjelder både for private, kommunale og statlige aktører.

Hensynet til fareområder skal i utgangspunktet ivaretas i arealplan og avklares i områderegulering. Alternativt er det krav om undersøkelser i detaljreguleringen. Vurderingene skal avklare om området kan bebygges. Er det behov for sikringstiltak blir dette lagt inn som krav i planen. Dette gjelder både for flom og ras. Forslagstiller har ansvar for å gjøre grunnundersøkelser. Kommunens plan- og bygningsmyndighet skal vurdere om utredninger og analyser er tilstrekkelig og tilfredsstillende.  

Undersøkelser rundt Kolbotnvannet  

I forbindelse med områdeplanen for Kolbotn sentrum er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for områdene rundt Kolbotnvannet og det er gjort grunnundersøkelser i forbindelse med ny bebyggelse i Storebukta og Veslebukta. Her konkluderes det med at grunnen hovedsakelig består av fjell og at det derfor ikke vil være fare for skred i disse områdene.  

Hva kan du gjøre selv?

Som grunneier bør du selv følge med på endringer og sprekker på eiendommen. Ved akutte endringer kan du kontakte nødetater og eller en geotekniker for råd og veiledning. 

Les mer om skredfare på NVE.no

 

Sist endret: 05.10.2021