Ny kompensasjonsordning til lokalt næringsliv – søknadsfrist 5. oktober

Nordre Follo kommune deler nå ut 7 973 000 kroner som tilskudd til lokale bedrifter berørt av pandemien.

Støtten skal kompensere for kostnader til utviklings- og omstillingstiltak som bedriften gjennomfører for å tilpasse seg markedet etter pandemien.

Målet med tilskuddet er å hjelpe virksomheter i Nordre Follo som har vært særlig berørt av innførte smitteverntiltak. Støtten skal øremerkes planlagte, pågående eller nylig gjennomførte utviklings- og omstillingstiltak som bedriften igangsetter som en konsekvens av pandemien, og for å muliggjøre fremtidig inntjening og sysselsetting.  

Hva menes med utviklings- og omstillingstiltak?

Pandemien har for mange gjort det nødvendig å omstille seg for å sikre fremtidig konkurransekraft. Dette kan ha bakgrunn i for eksempel nye forbrukertrender, endrede handlemønstre og ny/annen etterspørsel enn før pandemien. Det kan søkes om støtte for å dekke kostnader for tiltak som iverksettes som en konsekvens av pandemien. Eksempler på slike tiltak kan være utvikling av nettbutikk eller nye salgskanaler, ekspandering til nye virksomhetsområder, opplæringstiltak eller relevante innkjøp. Det må angis en tidsplan for tiltaket.  

Vilkår for å søke

Tilskuddet skal fordeles til kvalifiserte søkere med operativ virksomhet i Nordre Follo. Bedriften må ha ansatte (unntatt enkeltpersonforetak). Enkeltpersonforetak kan søke. Både nye og tidligere søkere av kommunal kompensasjonsordning kan motta støtte.  

Søk om tilskudd innen 5. oktober

Bedrifter som oppfyller vilkårene for tilskudd, må søke via portalen nedenfor. Viktig: Les informasjonsteksten nøye før du begynner søknaden. Her spesifiseres det hvilken dokumentasjon som må vedlegges og hva som legges til grunn i vurderingen. Søker må opplyse om eventuelt andre tilskudd som er mottatt de siste tre årene. Trenger du hjelp, kan du kontakte Innbyggertorget på telefon 02178, eller kontaktperson oppført i informasjonsteksten. Søknadsfristen er 5. oktober 2021.

Søkeportal

Vurdering og tilskudd

Søknadene behandles etter søknadsfrist. Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte den statlige kompensasjonsordningen blir prioritert. Foretak tilhørende følgende bransjer blir prioritert: Overnatting, servering, sport/fritid (ikke idrettslag), detaljhandel (ikke dagligvare), reisebyrå/reisearrangør. Maksimalt tilskudd er 300 000 kroner. Tildelingene gjøres i tråd med føringer som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og kommunen har fastsatt. Tilskuddene utbetales i oktober.     

Mer informasjon

Saksdokumenter fra vedtak i formannskapet 26. august 2021

Sist endret: 29.09.2021