Signerte avtale som gir større tilskudd fra staten

Kommunene rundt Oslo har blitt enige med staten om en tilleggsavtale til byvekstavtalen. Osloområdet får et betydelig økt statlig tilskudd til miljøvennlig transport i årene fremover. – Dette er vi veldig fornøyd med, sier ordfører Hanne Opdan.

Onsdag 1. september var Nordre Follo kommune, Viken fylkeskommune og Oslo, Lillestrøm og Bærum kommuner, invitert til signering av tilleggsavtalen sammen med samferdselsminister Knut Arild Hareide og kommunalminister Nicolai Astrup. Seansen fant sted på Oslo S.

- Vi er veldig glade for at det har lykkes å få til denne tilleggsavtalen med staten. Den tilfører sårt tiltrengte midler til avtalen vår, og gir et godt grunnlag for videre satsing på klimavennlig transportutvikling i årene fremover, sier ordfører Hanne Opdan.

Tilleggsavtalen var til behandling i Nordre Follo kommunestyre rett før sommeren og ble enstemmig vedtatt der. Den formelle signeringen med staten skjedde først i dag.

Lokale tiltak 

Gjennom tilleggsavtalen bevilger staten et ekstra tilskudd på 5,2 milliarder kroner over ni år. Halvparten av dette skal gå til å forbedre kollektivtilbudet, mens den andre halvparten skal gå til reduserte takster i Oslo-bomringen. I tillegg innebærer avtalen at det gis et årlig tilskudd på 51,6 millioner som skal brukes til å redusere billettprisene i kollektivtrafikken.

Partene er enige om at midlene til reduserte bomtakster skal gå til elbiler og lastebiler med ny renseteknologi.

- I tillegg skal det satses på tiltak som gjør det lettere for folk å reise kollektivt, sykle eller ta bena fatt, sier Opdan.

Gjennom avtalen er man også blitt enige om at noen av midlene som tidligere var forbeholdt tiltak på riksveiene, nå kan brukes på fylkesveier og kommunale veier.

– Dette er vi veldig fornøyd med. Det gir økte muligheter for finansiering til tiltak langs lokale veier, sier Opdan.

Verktøy for å nå nullvekstmålet

Byvekstavtalen trådte i kraft i november 2020 og er en avtale mellom staten, Viken fylkeskommune, Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo kommuner. Gjennom avtalen forplikter staten seg til å bidra med mer penger til miljøvennlig transportinfrastruktur i Oslo og i tidligere Akershus.

Kommunene forplikter seg på sin side til å følge opp den regionale planen for areal og transport, blant annet ved å bygge tettere ved kollektivknutepunktene.

- Byvekstavtalen og tilhørende tilleggsavtale er viktige verktøy for å nå nullvekstmålet og få til en mer samordnet transport- og arealutvikling. God dialog og felles forpliktelser - og ikke minst statlige bidrag til infrastruktur - er helt avgjørende dersom vi skal få til bedre kollektivløsninger, bedre framkommelighet, mer gange og sykkel og en bedre reisehverdag for folk. Tilleggsavtalen er et viktig bidrag for at vi skal klare dette, sier Opdan.

 

Foto: Samferdselsdepartementet. 

 

Sist endret: 01.09.2021