Ny tildeling av koronatilskudd til bedrifter i Nordre Follo – søknadsfristen er 24. april

Nordre Follo kommune er tildelt nye 1 784 000 kroner av regjeringen til fordeling til lokale virksomheter gjennom kommunal kompensasjonsordning.

Dette er den femte kompensasjonsutlysningen i kommunen.

Hvem kan søke?

Firmaet må være registrert med adresse og virksomhet i Nordre Follo kommune. Tapet som søkes kompensert, må gjelde for aktivitet i kommunen.

Følgende virksomheter kan søke:

  • overnattingsvirksomheter (næringskode 55)
  • serveringssteder (næringskode 56)
  • reisebyrå og reisearrangører (næringskode 79)
  • sports- og fritidsaktiviteter utenom idrettslag (næringskode 93)
  • kunstnerisk virksomhet og underholdning (næringskode 90)
  • kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (næringskode 82.3)

Bedrifter som ikke er registrert i foretaksregisteret med disse næringskodene, kan også søke, hvis tapene som søkes kompensert gjelder for aktivitet innenfor næringene på listen (f.eks. servering).

Du må legge ved relevant dokumentasjon.

Merk: Inntil 25 prosent av det totale beløpet kan tildeles bedrifter med andre næringskoder.

Hva kan du få kompensasjon for?

Du kan søke om tilskudd for å kompensere omsetningstap for januar 2022. Som omsetning regnes også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger.

Referansetall er omsetning for januar 2020. Du må legge ved regnskapsrapport som viser omsetning for januar 2022 og januar 2020. Hvis bedriften av særskilte grunner mener at 2020-tallet ikke gir et riktig bilde, for eksempel på grunn av oppussing eller lignende, kan du bruke omsetningstallet for januar 2019. Du må oppgi begrunnelse.

For bedrifter som ble etablert under pandemien, kan vurderingsgrunnlaget for omsetningstap være basert på en annen valgfri måned mellom mars 2020 og desember 2022 som virker relevant ut fra bransjen som virksomheten opererer innenfor. Du må oppgi begrunnelse.

Du kan maksimalt søke om tilskudd tilsvarende dokumentert omsetningstap.

Øvrige forutsetninger

Bedrifter innenfor bransjene på listen, og som faller helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, vil prioriteres. Du må redegjøre for eventuell årsak til at bedriften ikke omfattes av de generelle støtteordningene.

Mellomstore og store foretak som hadde økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, kan ikke søke. Søknadsskjemaet gir en forklaring på hva dette innebærer.

Virksomheter som er under konkursbegjæring eller avvikling, kan ikke søke.

Støtten tildeles etter regelverket for nasjonal notifisert ordning under Covid-19-rammeverket, som krever egenerklæring på foretakets størrelse og økonomiske status.

Virksomheter som inngår i konsern, må informere om dette i søknaden. 

Mangelfull utfylling av søknadsskjemaet, eller utilfredsstillende dokumentasjon, kan medføre at søknaden ikke behandles eller at støttebeløpet reduseres.

Søknadsskjema og vedlegg

Fyll ut søknaden gjennom tilskuddsportalen regionalforvaltning.no:

Søknadsskjema

Som vedlegg til søknaden må du legge ved regnskapsrapport eller lignende dokumentasjon som tydelig viser omsetning for januar 2022 og januar 2020* (*eventuelt januar 2019, se over). Du kan laste opp vedleggene i søknaden. Hvis bedriften ble etablert under pandemien, kan du legge ved regnskapsrapport for annen måned, se over.

Vedlegg gjelder også hvis bedriften faller helt eller delvis utenfor andre støtteordninger, og ønsker prioritering på grunn av det. Hvis bedriften ikke er registrert med oppgitte næringskoder, men tapene knyttes til relevant aktivitet, må du begrunne det i et vedlegg.

Du må oppgi i søknaden om bedriften har mottatt bagatellmessig støtte for årene 2019, 2020, 2021, og eventuelle støttegivere. Kommunal kompensasjonstildeling som er mottatt før 2022, er gitt som bagatellmessig støtte og du må oppgi dette.

Søknadsfrist: Søndag 24. april kl. 23.59.

Avsender må være daglig leder eller styreleder.

Behandling og tildeling

Søknadene vil vurderes av kommunen etter søknadsfristen. Utbetaling skjer i månedsskriftet april/mai.

Hvis det ikke er tilstrekkelig med midler til å kompensere omsøkt beløp, vil det foretas en forholdsmessig reduksjon i omsøkt beløp for alle kvalifiserte søkere.

Kommunen offentliggjør oversikt over tilskuddsmottakere.
Regelverket for offentlig støtte gjelder. Prinsipp om meroffentlighet (innsynsrett) praktiseres i saksbehandlingen.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, ta gjerne kontakt med innbyggertorget på telefon: 02178 eller næringsansvarlig Elisabeth Rytterager på telefon: 90 76 79 11 eller e-post: elisabeth.rytterager@nordrefollo.kommune.no

 

 

Sist endret: 06.04.2022