Søk om tilskudd til integreringsarbeid

Hovedmålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Nordre Follo kommune forvalter dette tilskuddet til lokale aktiviteter på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Målgrupper for ordningen er innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i lokalsamfunnet.

Hvem kan søke?

Denne tilskuddsordningen gjelder alle typer frivillige organisasjoner som ønsker å sette fokus på integrering som del av sin aktivitet i Nordre Follo kommune.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret og Frivillighetsregisteret og ha hovedandelen av sine medlemmer i Nordre Follo kommune.

Søknadskriterier

Frivillige organisasjoner kan få støtte til aktiviteter og tiltak som fremmer integrering mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i kommunen. Tiltakene skal bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Det er mulig å søke støtte til ett eller flere prosjekter i følgende ordninger:

Del A

Prosjekter som stimulerer til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og som motvirker utenforskap – som arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper, kan få støtte.

Aktiviteter, arrangement og møteplasser som bidrar til å motvirke fordommer, hat, rasisme og diskriminering, kan få støtte. Tiltakene skal være direkte rettet mot målgruppen og stimulere til samarbeid og dialog på tvers av grupper og tro- og livssyn, og de skal skape fellesskap som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse.

Del B

Prosjekter som øker innvandreres muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gir økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrker kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Prosjektene kan være knyttet til norsktrening, arbeidsrettede tiltak og kunnskap om det norske samfunnet.

Blant annet kan informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv få støtte.

Også tiltak som styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter (muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter), kan få støtte.

Tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner, kan også få støtte.

Del C

Prosjekter som forebygger negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Prosjekter som kan få støtte:

 • Forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk.
 • Tiltak for likestilling og likeverd mellom kjønnene: Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene. Prosjekter som tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn. Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn.
 • Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre. Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter, og for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid.
 • Mentorordningen til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. Støtten kan omfatte finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger.
 • Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan LHBTIQ-personer med innvandrerbakgrunn kan være utsatt negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap.
 • Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon og organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking.
 • Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet.
 • Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser.
 • Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet.
 • Tiltak som gir økt kunnskap om helse- og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen.
 • Tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll.

Hvor mye er det mulig å søke om?

Man kan søke om full eller delvis støtte til et tiltak. Minimumssum per prosjekt er 10 000 kroner.

Foreningen kan søke støtte til flere prosjekter. det er bare mulig å søke om ett prosjekt per søknad. 

For tilskudd over 100 000 kroner skal det innsendte prosjektregnskapet være revidert av registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Søknadsfristen er 18. september

Søknaden vil bli behandlet raskt etter søknadsfristen.

Søknadsskjema

Rapportere om tilskudd

Organisasjoner som mottar tilskudd, må sende inn tilskuddsrapport og regnskapsrapport, og eventuelt andre dokumenter som gir en beskrivelse av årets virksomhet.

Sist endret: 25.10.2022