Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Se kommunens planer, rutiner og støttespillere i dette arbeidet.

Trygge og gode skolemiljøer uten mobbing og andre krenkelser, er både et mål i seg selv og viktig for elevenes utvikling, læring og sosiale tilhørighet.

- For å lykkes i arbeidet må skolene følge med, kartlegge, gripe inn, si ifra, undersøke og sette inn tiltak. Det er viktig å ha tilstrekkelig kompetanse og verktøy for å gi rask og riktig hjelp til de som trenger det, sier kommunalsjef Arnfinn Almås.

- I Nordre Follo kommune gjennomfører vi regelmessige undersøkelser og har samtaler med elever og foreldre. Vi har planer og rutiner, og skolene har tatt i bruk ulike skolemiljøprogram. De ansatte i Oppvekst og læring har bred kompetanse, noe som også gir oss mulighet til å jobbe på tvers av fagmiljøer for å bidra til et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Det er også viktig at elever og foreldre har en lav terskel for å si ifra slik at vi hjelper hverandre med dette viktige oppdraget.    

Bilde av Arnfinn Almaas

Arnfinn Almås, kommunalsjef for Oppvekst og læring

Kartlegging, planer og retningslinjer

- Hver høst blir det gjennomført elevundersøkelser på 7. og 10. trinn. Her får elevene si sin mening om både læring og trivsel på skolen. I tillegg gjennomfører skolene elevsamtaler, observasjoner, samtaler med foresatte og en ikke-anonym skolemiljøundersøkelse to ganger i året. Til sammen gir resultatene herfra nyttig grunnlagsinformasjon for det videre arbeidet, sier Almås.  

- Selv om skolene legger til rette for at elevene kan melde fra om mobbing og andre krenkelser, kan det være mørketall. Det er derfor viktig å jobbe kontinuerlig med skolemiljøet, og sørge for planer og retningslinjer som bidrar til en mest mulig enhetlig praksis i kommunen, sier Almås.  

Nedenfor kan du lese om hvilke planer, rutiner og støttespillere vi har i arbeid med skolemiljøet i Nordre Follo kommune.  

Plan for et trygt og godt skolemiljø

Planen gir føringer for hvordan skolene skal jobbe for å skape et trygt og godt skolemiljø, samt forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser. I planen er det også et årshjul, som beskriver oppgaver og hvem som har ansvar for hva.

Plan for et trygt og godt skolemiljø  

Plan for overgang barnehage – skole/SFO

Denne planen skal bidra til å skape trygghet for barnet ved hjelp av tydelige og forutsigbare overganger.  Den beskriver en rekke tiltak for barn som begynner i barnehage, barneskole/SFO, ungdomsskole og videregående skole.

Plan for overgang barnehage – skole/SFO  

Nærværsplan for bekymringsfullt skolefravær og skolevegring

Å være til stede på skolen og delta i undervisning og fellesskap med andre elever, er avgjørende for barn og unges læring, utvikling og psykisk helse. Kommunen har derfor en felles plan for hvordan de ansatte skal arbeide for å forebygge og begrense fravær.  

Internkontroll - rammeverk for kvalitet

Nordre Follo kommune har laget et eget system for internkontroll; Rammeverk for kvalitet. Målet er å sikre forsvarlig drift og utvikling av skolene til beste for elever, foreldre og ansatte. Her inngår også arbeid med skolemiljøet.

Hjerteknappen

Hjerteknappen er et digitalt ikon på Teams, som elevene kan trykke på for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten på sin skole. Dette er en form for en digital åpen dør, et lavterskeltilbud som har vært tilgjengelig for alle elever i Nordre Follo kommune fra desember 2021.    

Ressursteam

Alle skoler skal ha et ressursteam, som kan bestå av pedagogisk personale, rektor, SFO-leder, PPT, helsetjenester for barn og unge og eventuelt barneverntjenesten.    

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolene for å sikre at elevene har et godt psykososialt miljø.  

Skolemiljøteamet

Skolemiljøteamet arbeider i skole og SFO for å bidra til et trygt og godt skolemiljø. Innsatsen er rettet mot de voksne som arbeider med elevene. Skolemiljøteamet samarbeider med skolene om  saker som utestengelse, krenkelser, mobbing, vold, uro og nærværsproblematikk.      

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er en sentral samarbeidspartner i arbeidet med skolemiljø og samarbeider med skolen om å utarbeide tiltak både på individ- og systemnivå.  

Utekontakten

Utekontakten samarbeider med ungdomsskolene. Etter avtale med skolene følger de opp ungdom individuelt og tilbyr ulike gruppetilbud og undervisning i temaer som rus, nettvett, grenser og valg.    

Mobbeombudet

Denne funksjonen utøves av Skolemiljøteamet og tilbyr hjelp til barn, unge og/eller foreldre som opplever at barn og unge ikke har det trygt og godt på skolen.  

Kompetanseheving gjennom nettverk

Alle skolene i kommunen deltar i ett eller flere nettverk, der arbeid med skolemiljøet er et tema.

  • Skolemiljønettverket
  • PALS-nettverk
  • Inkluderende barnehage- og skolemiljø i samarbeid med Utdanningsdirektoratet  

Program for å fremme trygge og gode skolemiljøer

I tillegg til kommunens felles plan for trygt og godt skolemiljø, skal alle skoler ha en sosialpedagogisk plan. Som ledd i dette arbeidet har skolene tatt i bruk ulike skolemiljøprogram:  

  • VOKSNE FOR BARN, en ideell medlemsorganisasjon som jobber for god psykisk helse og trygge oppvekstsvilkår for alle barn. Livsmestringsprogrammene Zippys venner (1. - 4. trinn), Passport (5. - 7. trinn) og Drømmeskolen (8. - 10. trinn) har som mål å skape trygge læringsmiljøer, der elevene får brukt sine ressurser og fremmet psykisk helse.
  • MITT VALG, et internasjonalt Lion’s Quest-program for å utvikle et godt læringsmiljø og utvikle sosiale og emosjonelle ferdigheter i hjem, barnehage, skole, SFO og idrettslag.  
  • PALS, en modell som involverer alle ansatte og elever i å utvikle skolens læringsmiljø. Modellen  består av kunnskapsbaserte tiltak for å fremme læring og god sosial atferd.  
  • TRIVSELSLEDERPROGRAMMET, mobbefrie trivselsledere/elever, som bidrar til bedre samhold og tryggere skolemiljø gjennom organisert aktivitet i friminuttene.  

Andre tiltak skolene benytter er RØRE-skoler, EQ, Vennskapsuker, Trygg læring, Skolejogg, Robust ungdom og Verdensdagen for psykisk helse.  

Se saken Arbeid med skolemiljø, behandlet av utvalg for oppvekst, idrett og kultur 23. november 2022

Sist endret: 09.12.2022