Planforslag for Sofiemyr barneskole er lagt ut på høring

Reguleringsplanforslaget legges ut slik at interesserte kan gi uttalelse. Fristen for å gi innspill er 8. september.

Høringsinnspillene publiseres fortløpende på denne nettsiden. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en ny 4-parallell barneskole for 784 elever og mulig utvidelse med en avdeling på tilgrensede felt. Skolen kan bygges i to etasjer med tekniske rom på taket.

Skolens uteområde etableres i hovedsak sør fra bygningen ut mot 100-meterskogen. Skogen og matchbanen kan brukes som aktivitets- og lekeområder i skoletiden. 

Bryterhuset og barnehagen opprettholdes

Bryterhuset og Holberg barnehage opprettholdes slik de ligger i dag, men bryterhuset kan få en utvidelsesmulighet med ca. 400m2 og barnehagens uteareal kan økes mot sør. Mot øst beholdes barnehagetomtens avgrensing som i dag.   

Muligheten for parkering nord i idrettsparken, med atkomst fra Kongeveien foreslås redusert plasser for å skape en trafikksikker atkomst til myke trafikanter.  

Sambruk av utearealer 

Planforslaget er i hovedtrekkene i tråd med områdereguleringen for Sofiemyr idrettspark og følger opp vedtak om å bygge ny Sofiemyr barneskole på Fram-tomta. Kommunedirektøren vurderer at skoleanlegget vil bidra positivt til å gjøre Sofiemyr idrettspark til en mangfoldig møteplass i lokalsamfunnet.

Planen sikrer utstrakt sambruk av utearealer, sykkelparkering, kjørearealer og parkeringsplasser som er i tråd med kommuneplanens føringer for god og effektiv arealutvikling.  

Se planforslaget og saksdokumentene inkludert høringsinnspill på arealplaner.no  

Sist endret: 27.09.2022