Handlingsprogram for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 er godkjent

Det legges til rette for en felles og sterk satsing for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy i hovedstadsområdet i årene fremover.

Mandag 16. mai deltok ordfører Hanne Opdan i møte i styringsgruppen for byvekstavtalen. På agendaen sto behandling av handlingsprogram for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 for perioden 2023–26.

Handlingsprogrammet ble enstemmig vedtatt av partene: kommunene Oslo, Lillestrøm, Bærum og Nordre Follo og Viken fylkeskommune og staten.

Felles sterk satsing

I handlingsprogrammet legges det til rette for en felles og sterk satsing for å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy i hovedstadsområdet i årene fremover.

Betydelig med midler investeres i kollektivtransport, sykling og gange.

Flere viktige gang-, sykkel- og kollektivtiltak i Folloregionen 

Blant annet er disse tiltakene prioritert:

  • gang- og sykkelveitiltak langs fylkesvei 152 Greverud–Stenfelt
  • gang- og sykkelvei- og kollektivtiltak langs fylkesvei 152 Kirkeveien
  • fortau i Idrettsveien ved Ski stadion (fra Gymnasveien til Balders vei)
  • gang- og sykkelvei langs jernbanen Ås–Holstad
  • Ås stasjon – universelt utformet bro over jernbanen

Gjennom Oslopakke 3-delen av handlingsprogrammet finansieres også en rekke andre gang- og sykkelveitiltak i Oslo og Akershus, i tillegg til drift og utbygging av kollektivtrafikken.

Styringsgruppen har også stilt midler til disposisjon for Ruter, for å kompensere for tapte billettinntekter i 2022 og 2023.

Må satse videre på miljøvennlig transport

– Skal vi klare å nå nullvekstmålet, kreves videre satsing på miljøvennlig transport, sier ordfører Hanne Opdan. – Gjennom vedtakene i dag legges det til rette for viktige investeringer de neste årene – til glede for hele hovedstadsområdet.

Handlingsprogrammet skal til endelig behandling i Oslo bystyre og Viken fylkesting i juni.

Sist endret: 14.10.2022