Gode resultater på elevundersøkelsen

Nordre Follo kommune har jevnt over gode resultater på Elevundersøkelsen. Resultatene i 2021/22 ligger omkring landsgjennomsnittet i samtlige kategorier.

- Å styrke og forbedre trivsel og skolemiljø for våre elever er veldig viktig for oss.  Fjoråret var et unntaksår for alle elever, og det er på mange måter godt å se at vi ikke avviker fra landsgjennomsnittet, men også ligger over snitt på enkelte indikatorer. Elevundersøkelsen er nyttig fordi vi kan følge utviklingen fra år til år. Da vet vi hvor innsatsen må styrkes. Vi har blant annet nulltoleranse for mobbing i Nordre Follo kommune, så det blir et viktig innsatsområde å jobbe videre med, sier ordfører Hanne Opdan.  

- Vi er godt fornøyd med resultatene, spesielt med tanke på at fjoråret var sterkt preget av pandemi, sier kommunalsjef Arnfinn Almås. -  Vi får tydelige tilbakemeldinger på hva elevene er tilfreds med, og hva vi må jobbe videre med på skole- og kommunenivå. Elevundersøkelsen er derfor viktig for oss.  

Resultater på 7. og 10. trinn

Skalaen går fra 1 til 5, der høy verdi er positivt resultat.  

Eleven på 7. trinn svarer at de trives godt på skolen (snitt Nordre Follo 4,2 - snitt landet 4,1), at de får god støtte fra lærerne (snitt Nordre Follo og landet - 4,3) og at de opplever mestring (snitt Nordre Follo og landet 4,0).   Elevene på 10. trinn svarer også at de trives godt på skolen (snitt Nordre Follo 4,2 - snitt landet 4,1), at de får faglige utfordringer (snitt Nordre Follo 4,2 - snitt landet 4,3) og at de får god støtte fra lærerne sine (snitt Nordre Follo og landet 4,0).  

Mobbetall

Tallene for mobbing i Nordre Follo har en positiv utvikling og er lavere i år enn i fjor. Resultatet er under snittet i landet både på 7. trinn (Nordre Follo 5,2 % - landet 7,9 %) og 10. trinn (Nordre Follo 4,1 % - landet 5,7 %).

Det vil alltid være variasjoner mellom skolene. Se mer informasjon i Utdanningsdirektoratets statistikkbank.

Bruker resultatene til videre utvikling

Sammenlignet med fjorårets resultat ser vi en nedgang på flere indikatorer både på 7. og 10. trinn. Dette gjelder både for Nordre Follo og landet ellers. Det kan ha sammenheng med at skolehverdagen har vært preget av pandemi, og at dette har påvirket barn og unges trivsel og læring.  

Kommunen vil bruke resultatene i sitt videre arbeid med elevenes læringsmiljø og vil involvere elever og foreldrene i arbeidet.  

 

Sist endret: 14.03.2022