Nordre Follo er godkjent som trygt lokalsamfunn

Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader for helse og rehabilitering. Med avtalen forplikter vi oss til kontinuerlig å jobbe for tryggheten til innbyggerne og lokalsamfunnet.

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn er en godt utprøvd metode for dette arbeidet.

Norsk metode for norsk virkelighet

Det lokale arbeidet bygger på kunnskap og erfaring. Samtidig ivaretas krav i folkehelseloven og plan- og bygningsloven, og retningen som pekes ut i FNs bærekraftsmål.

Regjeringen anbefaler Trygge lokalsamfunn som et veiledningskonsept for å effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes arbeid med ulykkesforebygging. Metoden er omtalt i folkehelsemeldinger, trafikksikkerhetsmeldinger og andre styringsdokumenter.

Tverrfaglig samling og signering av avtale

20. oktober 2022 møttes ledere og fagpersoner på tvers av sektorer og fagfelt for å gå gjennom aktiviteter og tiltak som fremmer forebygging av skader og ulykker for innbyggerne i kommunen.

Det var mye læring og inspirasjon å hente, både for Skadeforebyggende forum sine representanter og for kommunens ulike virksomheter. Det å møtes på tvers av tradisjonelle skillelinjer er kjernen i Trygge lokalsamfunns arbeid. Det er når vi sitter samlet at vi kan se utfordringer og løsninger sammen.

Representantene fra Skadeforebyggende forum fikk høre om hvordan helsetjenester for barn og unge (Hanne Engebretsen Hammer) og seniorkontaktene (Torgunn Lippestad Dahl) jobber med det skadeforebyggende arbeidet. Det skadeforebyggende arbeidet starter allerede 9 måneder før fødsel og er et langsiktig arbeid med livsløpsperspektiv.

Det har vært en lang og bred prosess internt i organisasjonen før ordfører Hanne Opdan og daglig leder i Skadeforebyggende forum kunne signere avtalen om gjensidig forpliktende samarbeid og aktiv deltakelse i Trygge lokalsamfunn.

Skadeforebyggende forum skal bidra med kunnskap, faglige samlinger, utviklingsprosjekter og støtte i det lokale arbeidet.

Seks innsatsområder

Kommunen har valgt seks prioriterte innsatsområder som alle har egne mål og tiltaksplaner:

  1. Beredskap- og samfunnssikkerhet – virksomhetsstyring og hverdagsberedskap
  2. Psykisk helse – forebygge vold og overgrep i nære relasjoner, med særlig oppmerksomhet på barn og unge
  3. Smittevern – forankre og realisere smittevernplanen i kommune
  4. Systematisk internkontroll – risikobasert internkontroll – trussel om vold og vold mot ansatte
  5. Trafikksikkerhet – forebygge fall ute blant eldre og sikre trygg ferdsel til og fra møteplasser hele året
  6. Seniorsikkerhet – fallforebygging hos eldre

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunens rådgiver i sosialmedisin:

Heidi Berentsen

På bildet: Emma Helene Bjørnsen og Eva Jakobson Vaagland (Skadeforebyggende forum). Fra administrasjonen: Karine Heidi Berentsen, Ellen Wibe, Arnfinn Almås, Monica Lysebo, Line Margrethe Stenerud, Espen Hallan, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, Yvonne L. Brasøygård, Inger Elizabeth Frømyhr, Anette Bøen Sigtun, Monica Viksaas Biermann, Lillan Eide og Morten Sandaker.

Sist endret: 02.11.2022