Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse med mange ulike arrangementer og aktiviteter i dagene før og etter 10. oktober.

Program

28. september kl. 19–21

Foredrag om livssorg

Med psykolog Janette Røseth om livssorg – å leve godt med livets u-svinger.

Sted: Rådhussvingen 3, Ski

3.–10. oktober kl. 10

Høstfrisk – Frisklivssentralen Nordre Follo

Et gratis treningstilbud med vekt på samhold og tilhørighet – for alle innbyggere.

Se program på vår Facebookside 

Oppmøte kl. 10 utenfor Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62, Tårnåsen

9. oktober

Kolben kino har oppsetning av filmen «Krigerne»

Følg med på nettsidene til Kolben kulturhus for tidspunkt og mer informasjon

Sted: Kolben, Strandliveien 1, Kolbotn

10. oktober kl. 08–16

Helsestasjonen Nordre Follo #løftblikket

Vi deler ut materiell og snakker om det å ta vare på våre kollegaer og småbarnsmødrene i kommunen. Sanitetskvinnene kommer innom og steker vafler.

Sted: Kolbotnveien 23, Kolbotn

10.–13. oktober kl. 08–16

Helsestasjon for ungdom i Nordre Follo #løftblikket

Stand og informasjon om Verdensdagen
for psykisk helse på helsestasjonen for ungdom.

Sted: Parkaksen 8, Ski

10.–14. oktober kl. 08–16

Flyktninghelsetjenesten Nordre Follo

Flyktninghelsetjenesten tar imot flyktninger fra hele verden. De siste månedene har mange fra Ukraina vært innom.

Sted: Kolbotnveien 23, Kolbotn

10. oktober kl. 07–09

Flere aktører og samarbeidspartnere står for felles stand ved stasjonsområdene Ski, Vevelstad, Greverud og Kolbotn.

Det blir delt ut kaffe og informasjonsmateriell til forbipasserende og pendlere ved togstasjonene.

Sammen ønsker vi å opplyse om verdensdagen og hvilke tilbud som finnes i Nordre Follo kommune, og har tilgjengelig informasjonsmateriell fra de ulike aktørene/tjenestetilbudene.

Aktørene i år er: Frisklivssentralen Nordre Follo, Frivilligsentralen i Ski, Frivilligsentralen i Oppegård, Rask psykisk helsetjeneste, Fontenehuset Nordre Follo, Aktivitetstilbud Psykisk helse og rus, Diakontjenesten i Den norske kirke, Seniorkontaktene, Flyktningetjenesten, Follo DPS med flere.

11. oktober kl. 08.30–17.00

Fontenehuset

Fontenehuset Nordre Follo har åpent hus med forløpende omvisninger, lett underholdning og lunsjservering kl. 12.00.
Velkommen innom!

Sted: Idrettsveien 20, Ski

11. oktober kl. 12.30–14.30

Seniortreff med tema for verdensdagen

Foredrag av seniorkontakt i kommunen. Kaffe og prat med gamle og nye mennesker.

Sted: Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62, Tårnåsen

12. oktober kl. 10–14

Åpen dag Follo DPS, ARA Follo og BUP Follo

Dagen blir fylt med spennende foredrag, musikalsk underholdning og stands fra ulike brukerorganisasjoner. Enkel servering.
Alle er velkommen. Se eget program.

Sted: Rådhusteatret Ski, Idrettsveien 8, Ski

12. oktober

Frisklivssentralen i Nordre Follo Oppstart av kurs i Bekymringsmestring,
for deg som opplever angst og stressrelaterte plager. OBS! Egen påmelding.

13. oktober kl. 10–15

Psykisk helse og migrasjon

Nordre Follo Nordre Follo kommune har planer om å løfte temaet migrasjon og psykisk helse.

Flyktninger og migranter er sårbare grupper som ikke får nok oppmerksomhet når det gjelder deres psykiske tilstand. Nordre Follo kommune ønsker derfor å legge vekt på psykisk helse i ett nytt land og de utfordringer det innebærer.

Sted: Kolben, sal 2, Strandliveien 1, Kolbotn

14. oktober kl. 14–17

Oppegård og Ski Sanitetsforening #løftblikket

Se meg, snakk med meg. Innsats for andre og Frivilligsentralen. Kom innom vår stand på Jan Baalsrud Plass.

Sted: Jan Baalsrud plass, Kolbotn

Årets arrangører

Her finner du en oversikt over hvilken støtte du kan få gjennom året.

Aktivitetstilbud Nordre Follo

En kommunal tjeneste som tilbyr sosiale møteplasser og gruppe-aktiviteter på Kjeppestad gård, Kornmoveien og i nærområdet. Målet er å gi meningsfull aktivitet og sosial trening.

Fontenehuset Nordre Follo

Et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseutfordringer. Gratis, ingen henvisning.

Ønsker du omvisning/ informasjon, ring oss på telefon 62 00 33 66, eller send e-post til post@fontenehuset-nordrefollo.no.

Frisklivssentralen 

En helsefremmende og forebyggende helsetjeneste som gir hjelp til å endre levevaner, og mestre fysiske og psykiske helseutfordringer.

Kontakt oss på e-post: frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no

Rask psykisk helsehjelp

For personer med milde til moderate psykisk plager.

Ring oss på telefon 90 77 11 66. Vi har telefontid på hverdager mellom kl. 12.00–13.30.

Seniorkontaktene

Vi samarbeider med flere virksomheter for å gi godt tilbud til seniorer. Vi gir informasjon, råd og tips til hvordan man selv kan få en aktiv og meningsfull alderdom ut ifra egne forutsetninger.

Vi holder også kurset «Takk bare bra» – et kurs i mestring og forebygging av depresjon for de over 60 år. 

Den norske kirke

Diakonitjeneste med tilbud om samtale, sorgstøtte (Sorg Omsorg Follo), besøksvenn og ulike fellesskap. Gratis, ingen henvisning.

Ring oss på telefon 67 20 82 00 eller se kirken.no/nordrefollo og finn din lokale kirke.

Frivilligsentralene

En sosial møteplass med mange ulike tilbud. Frivillige ønskes. I samarbeid med Utafor Boksen hjelper vi med hagearbeid / praktisk arbeid. Vi gir bort ved og kjører ut varm mat.

Åpent mandag til torsdag kl. 10.00–14.00.

Frivilligsentralene i Nordre Follo:

  • Waldermarhøy (Ski) telefon: 99 21 68 23, e-post: frivilligsentralen.ski@nordrefollo. kommune.no og
  • Kolben (Kolbotn) telefon: 97 65 31 31, e-post: frivilligsentralen. oppegard@nordrefollo.kommune.no.

Nordre Follo kvalifiseringssenter

Består av flyktningtjeneste og forberedende voksenopplæring. Vi har ansvar for norskkurs og grunnskole for voksne, bosetting, veiledning av flyktninger og introduksjonsprogrammet i kommunen.

NAV Nordre Follo

Tilbyr individuell arbeidsrettet oppfølging for deg som står i fare for, eller har havnet utenfor arbeidslivet. Vi gir også generell informasjon og veiledning om andre tilbud som kan være aktuelt i din situasjon.

DPS Follo (distriktspsykiatrisk senter)

Hovedoppgaven er utredning og behandling av psykiske problemer og lidelser hos voksne personer over 18 år.

BUP Follo (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år med
psykiske lidelser/problemer og deres familier, der det foreligger psykisk lidelse og hvor det er nødvendig med tilbud i spesialisthelsetjenesten.

ARA Follo (avdeling rus og avhengighet)

Utreder og behandler alvorlige avhengighetslidelser i kombinasjon med psykisk lidelse som krever håndtering i spesialisthelsetjenesten.

Din fastlege kan henvise deg til DPS, ARA eller BUP.

Sist endret: 08.03.2023