Forslag til endring i vedtekter for kommunale barnehager

For å sikre at innvandrere og flyktninger skal få starte på introduksjonsprogrammet i tide, er det foreslått å ha løpende opptak til en innføringsavdeling i en barnehage for barna deres.
Barn leker i snøen

Forslaget er nå lagt ut på høring og du kan komme med dine innspill.

Bakgrunn

Kommunestyret vedtok 06.12.23 at det skal etableres en innføringsavdeling for barn av innvandrere og nyankomne flyktninger i en av kommunens barnehager.

Kommunen har en plikt til å ta inn flyktninger og innvandrere i et introduksjonsprogram innen 3 måneder.

Flyktninger som ankommer kommunen gjennom året, har også behov for plass i barnehage fortløpende, og kan ikke alltid vente til hovedopptaket.

Tilbud om plass i en innføringsavdeling er derfor eneste måte å sikre plass til barna.

Da får foresatte startet på introduksjonsprogrammet innen rimelig tid og i tråd med kravet som er senest innen 3 måneder.  

Forslag til endringer

Per i dag er det kun barn som har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket kommunen som får plass. Det er noen ledige plasser gjennom året fordi barn slutter, men dette dekker ikke behovet fullt ut.  

For å regulere inntaket til innføringsavdelingen, er det behov for en ny paragraf i vedtektene for de kommunale barnehagene.

Innføringsavdelingen og barnehageplassen vil bli administrert som en ordinær avdeling/plass i en av barnehagene i kommunen med ledig areal.

Nordre Follo kvalifiseringssenter prioriterer hvem som står øverst på ventelisten til innføringsavdelingen. De foresatte må søke om ordinær barnehageplass på lik linje med alle andre innen fristen 1. mars. Barna har prioritetskode 2 i øvrige opptak.

Det er i tillegg foreslått noen andre mindre endringer i vedtektene som en følge av endringer i annet lovverk og i forskrift.

Se hele høringsbrevet (pdf)

Vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo kommune - Nytt forslag høring (pdf)

Du kan komme med innspill til forslaget

Fristen for å sende inn dine innspill er 15. januar 2024.

Send dine innspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no og merk det med saksnummer 23/17174.

Forslaget blir sendt ut på høring til samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage, tillitsvalgte og foreldreutvalget for barnehager i Nordre Follo.

Kommunestyret vedtok i tillegg at endringen og noen andre små endringer i vedtektene skal ut på høring.

Vedtektene vil endelig vedtas i kommunestyret 13. mars 2024. 

Sist endret: 23.01.2024