Nå kan du gi innspill til planforslaget for Mellomåsveien 1

Nordre Follo kommune vedtok 30. november å legge reguleringsplanforslag for Mellomåsveien 1 til offentlig ettersyn. Innspillsfristen er 8. februar.
Illustrasjon Mellomåsveien 1

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at det kan bygges cirka 450-500 boliger, hovedsaklig leiligheter, i Mellomåsveien 1. Et av delfeltene er avsatt til rekkehus, og det skal være innslag av toetasjes planløsninger for leilighetene i de andre utbyggingsfeltene.

Et parkdrag i nord-sør-retning og kollene langs Trollåsveien danner blå-grønn struktur.

Planområdet skal ha adkomst fra Mellomåsveien og Sagmesterveien, og ha et enveiskjørt internt veisystem.

Det er avsatt en tomt til en 6-avdelings barnehage.

Håndtering av overvann følger tre-leddstrategien. Vann fra kraftig regnvær ledes mot nord. Planforslaget er arealnøytralt i henhold til kommunens definisjon.  

Planforslaget skal betjenes med buss som beste alternativ for å reise kollektivt, og det legges til rette for god tilgjengelighet til ekspressbusstilbudet i Mastemyrveien. Det er satt rekkefølgekrav til standardheving av stoppestedene Lienga og Mastemyr, slik at disse blir universelt utformet.

Langs Sagmesterveien og Mellomåsveien frem til Tømmerfaret vil det bli bygget fortau.

Det er også rekkefølgekrav knyttet til oppgradering av vann- og avløpssystemet for at det skal tåle en utbygging av det omfanget som planforslaget legger til rette for.  

Du kan si din mening

Les mer om planen her.

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Overskriften i innspillet ditt skal være «Uttalelse til offentlig ettersyn - saksnummer PLAN-21/00005».

Fristen for innspill er 8. februar 2024.

Åpent plankontor i januar

Onsdag 10. januar kl. 08-17.00 og torsdag 11. januar kl. 16-21 er det «Åpent plankontor» i Volvos lokaler i Mellomåsveien 1. Her kan du treffe forslagsstiller Stor-Oslo Eiendom og kommunens saksbehandler, og stille spørsmål og få mer informasjon om planforslaget.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Nordre Follo kommune ved Anna Lina Toverud på e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no , tlf. 41 22 31 12.

Sist endret: 20.12.2023