Kommunen fikk et positivt årsresultat i 2022

– Overskuddet kommer godt med, men kommunens økonomiske situasjon er fortsatt utfordrende, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.
Fotograf i gul vest tar bilde av to personer i gul vest og hjelm på byggeplass

Nordre Follo kommune endte med et positivt netto driftsresultat på 169 millioner kroner i 2022. Det skyldes et stramt budsjett, god økonomikontroll gjennom året og høy skatteinngang på slutten av året.

– Vi er veldig glad for at vi har klart å levere gode tjenester innenfor stramme budsjettrammer. Hardt arbeid lønner seg og dette inspirerer til videre innsats. Når høy skatteinngang på slutten av året i tillegg gir oss et litt ekstra godt sluttresultat, er det ekstra positivt, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

– Dette er et godt resultat for Nordre Follo og våre innbyggere. Tydelige prioriteringer og trygg økonomistyring gir kommunen bedre handlingsrom også i årene som kommer, sier ordfører Hanne Opdan.

2022 kort oppsummert

Når årsberetningen kommer til politisk behandling, vil den gi flere detaljer og mer utdypende vurderinger av det økonomiske resultatet for 2022.

  • Nordre Follo kommune hadde et positivt driftsresultat på 169 millioner kroner i 2022.
  • Dette er tredje året på rad kommunen har et positivt resultat som er høyere enn budsjettert.
  • 94 millioner kroner utgjør Nordre Follo kommune sin andel av uventet stor skatteinngang som svært mange kommuner fikk på slutten av året.
  • 37 millioner kroner skyldes økt integreringstilskudd som følge av økt mottak av flyktninger.
  • Pensjonskostnadene ble 25 millioner kroner lavere enn forutsatt.
  • Kommunen har etter 2022 et disposisjonsfond på 902 millioner kroner, en økning på 192 millioner kroner fra 2021.
  • Totalt har kommunen nå 7,8 milliarder kroner i investeringsgjeld.
    I 2022 gjennomførte kommunen investeringer for om lag 608 millioner kroner.

Høy skatteinngang i 2022

– Det er først og fremst en uventet stor skatteinngang på slutten av året som gjør at overskuddet er såpass stort. Nordre Follo føyer seg inn i en rekke kommuner som fikk høyere skatteinngang enn beregnet på slutten av fjoråret, og dermed får uventet gode årsresultater, sier fungerende virksomhetsleder for økonomistyring Inger-Lise Klevset.

Hun forklarer at kommunen forholder seg til prognosene fra Finansdepartementet når vi budsjetter årets skatteinntekter.

– Man skal være forsiktig med å «overprøve» beregningene fra departementet, da vi lett kan ende opp med å bruke mer penger enn vi har, sier Klevset.

Nordre Follo kommune hadde en ekstraordinær stor skatteinngang i 2022, som tok seg opp mot slutten av året i likhet med mange andre kommuner. Skatteinngangen for landet økte med 9,7 milliarder kroner utover Finansdepartementets prognoser fra oktober.

Nordre Follo hadde en skattevekst fra 2021 til 2022 på 11,1 prosent, mens veksten for landet var på 12,7 prosent. Skatteinngangen ga 94 mill. kroner mer i inntekter til Nordre Follo kommune enn det som var beregnet i revidert nasjonalbudsjettet i mai.

Stramme rammer og god budsjettdisiplin

Årsresultatet viser at kommunen ikke bare har klart å holde seg innenfor budsjettrammene i året som har gått, men fått et bedre resultat enn budsjettert.

– Virksomhetsområdene våre har hatt god budsjettdisiplin. Totalt sett ender virksomhetsområdene i hovedsak med det som tidligere er rapportert, eller bedre. Dette viser god styring, sier Inger-Lise Klevset.

Et slikt resultat krever målrettet innsats gjennom hele året. Det vet kommunedirektøren å sette pris på.

– Året har vært krevende for mange ansatte, med stramme rammer. Jeg vet at mange har lagt ned stor innsats i å oppnå dette, og jeg vil gjerne rette en stor takk til alle som har bidratt til at vi klarer å holde rammene våre! Det er trangt nå, men jeg er veldig stolt av alt vi har oppnådd innenfor disse rammene, sier Henriksen.

Fortsatt krevende i årene som kommer

Kommunen står i en krevende økonomisk situasjon med behov for ytterligere effektivisering og omstilling i årene som kommer. Selv om det er tredje året på rad, at kommunen har et positivt resultat som er høyere enn budsjettert, betyr ikke det at vi kan begynne å løsne opp.

– Nei, dessverre er det ikke slik. Disse pengene gjør at vi kan sette av noe mer penger på fond eller betale ned mer gjeld, men det er ikke nok til å at vi kan slippe opp. Vi må fortsatt legge vekt på stram økonomisk styring, sier Henriksen.

Han forklarer at et stort disposisjonsfond også gir kommunen mulighet til å dekke noe av investeringene med egenkapital, slik at vi slipper å finansiere alle investeringene med lån.

– Vi har fortsatt en stor utfordring i årene som kommer for å finne den riktige måten å kombinere gode tjenester med en bærekraftig økonomi. I tillegg har vi en rekke investeringer som øker gjeldsgraden de neste årene, sier kommunedirektøren.

Store investeringer i årene som kommer

Nordre Follo har i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) løftet fram store og nye investeringsbehov i perioden fremover, sammen med mange bygg som trenger vedlikehold.

– Til tross for et godt resultat i 2022 må vi fortsette arbeidet med omstilling og effektivisering, samtidig som vi skal gi gode tjenester til innbyggerne våre. De mange og tunge investeringene våre fremover spiller spesielt inn på handlingsrommet vårt, sier Henriksen.

– Disse vil øke gjeldsgraden vår og behovet for å bruke mer av pengene vi har til rådighet til å dekke renter og avdrag som trengs for å kunne gjennomføre de nødvendige investeringene, sier han.

Økte renter og avdrag får vi ikke kompensert fra staten. Det må dekkes av det vanlige driftsbudsjettet.

– Overskuddet kommer godt med i en trang kommuneøkonomi. Det er fortsatt svært økonomisk usikre tider med stigende prisvekst, økende renter og høye strømpriser. Da er det viktig å ha penger i bakhånd for å kunne håndtere de økte utgiftene uten å ramme tjenestene. Det kommer til å bli trangt fremover også, sier Inger-Lise Klevset.

Vi har tatt imot mange flyktninger

I 2022 har Nordre Follo tatt imot 249 flyktninger. Mange av disse har kommet fra det krigsherjede Ukraina. Når kommunen tar imot flyktninger, mottar vi også integreringstilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Vi har mottatt 37 millioner kroner mer i tilskudd enn vi hadde budsjettert med.

– Dette er en uvant situasjon for oss, og veien blir til mens vi går. Det er ikke sånn at vi tenker at vi skal sitte igjen med så mye overskudd etter dette arbeidet, så her må vi kanskje se på om vi har funnet den riktige balansen, sier Henriksen.

– Det er dessverre ikke noe som tyder på en snarlig fred i Europa selv om det er lov å håpe. Det som er sikkert er at vi skal stille opp så lenge det er nødvendig og ta vår andel av ansvaret for de flyktningene som kommer til Norge, sier han.

Renter og gjeld øker

De samlede netto finansutgiftene endte på 372 mill. kroner. Dette er 10 mill. kroner mer enn justert budsjett. Avdragsutgiftene er hovedårsaken til merforbruket. Dette skyldes høyere ekstraordinære avdrag enn forventet i desember 2022, for å oppfylle kravet om minimumsavdrag.

Samtidig ble renteinntektene høyere enn forventet, noe som skyldes både bedre likviditet og høyere innskuddsrente enn det som lå til grunn for prognosene.

Det er fortsatt stor risiko for renteøkninger. Om lag 46 prosent av investeringsgjelden er sikret mot renteøkninger på grunn av fast rente.

– Å ha et godt disposisjonsfond er derfor viktig også for å sikre at en renteøkning ikke gir kutt i tjenestene vi gir til våre innbyggere, sier Inger-Lise Klevset.

I 2022 gjennomførte kommunen investeringer for om lag 608 millioner kroner. Det ble tatt opp 250 millioner kroner i lån til finansiering av investeringene. Per 31. desember 2022 har kommunen en investeringsgjeld på om lag 7,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en gjeldsgrad, det vil si lån i forhold til driftsinntekter, på om lag 114 prosent.

På bildet ser vi kommunedirektør Øyvind Henriksen og fungerende virksomhetsleder for økonomistyring Inger-Lise Klevset på byggeplassen for ny svømmehall på Langhus.

Sist endret: 14.02.2023