Høring av forslag til gebyrforskrift for selvkostområdene plan, byggesak og geodata

Høringsfristen er 18. august 2023.
høring plakat profilprogram

Formannskapet vedtok den 08.06.2023 å legge forslag til revidert lokal gebyrforskrift for selvkostområdene plan, byggesak og geodata i Nordre Follo kommune ut på høring og offentlig ettersyn.

Saken gjelder forslag om å vedta revidert lokal gebyrforskrift for selvkostområdene plan, byggesak og geodata i Nordre Follo kommune.

Gjeldende gebyrforskrift vedtatt 20.11.2019 viser at det er behov for å gjøre mindre endringer. Den største endringen som foreslås er å skille ut gebyrsatsene i eget gebyrregulativ (prisliste).

Kommunedirektøren ser det nødvendig å ha egen prisliste, som forenkler justering av priser i forbindelse med kommunens årlige budsjettbehandling. Den gjeldende forskriften innenfor selvkostområdene utarbeides i to deler, en del for alminnelige bestemmelser (gebyrforskriften) og en egen prisliste som fastsettes av kommunestyret årlig (gebyrregulativet).

Den nye gebyrforskriften vil bli gjeldende fra og med 1.1.2024.

Forslag til gebyrforskrift og saksdokumenter finner du her:

Høringsfrist

Merknader og kommentarer til forslaget merkes med saksnummer 23/08410, og sendes skriftlig til Nordre Follo kommune på epost postmottak@nordrefollo.kommune.no eller per post til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.  

Høringsfristen er 18.08.2023.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette?

Ta kontakt med virksomhetsleder for byggesak Ellen Anita Holterhagen på e-post ellenanita.holterhagen@nordrefollo.kommune.no

virksomhetsleder for byutvikling og arealplanlegging Arild Øien på e-post arild.oien@nordrefollo.kommune.no,

eller virksomhetsleder for geodata og oppmåling Stein Edgar Engebretsen på e-post steinedgar.engebretsen@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 20.06.2023