Planforslag for Vestveien 24 til offentlig ettersyn

Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 20. juni å legge ut dette planforslaget til offentlig ettersyn/høring. Frist for innspill er 8. september 2023.
illustrasjonsbilde til saker til offentlig ettersyn

Hensikten med planen er å understøtte områdereguleringen ved å tilrettelegge for nytt arbeidsplassintensivt kontorbygg i nærheten av Ski stasjon, i tilknytning til delvis utbygd næringseiendom langs Vestveien.

Nybyggets volumutforming tar hensyn til og tilpasser seg eksisterende bebyggelse i og omkring planområdet. Samtidig vil nybygget skape skjermede, felles uteoppholdsarealer med gode solforhold, beskyttet mot støy fra jernbanen.

Det tilrettelegges for en helhetlig løsning der eksisterende og ny næringsbebyggelse innlemmes i et felles utomhusanlegg, med et bymessige inngangstorg og grønne beplantede utearealer. Planen sikrer grøntdraget med Finstadbekken i nord, og grønne utearealer som buffer mot boliger på Nordre Finstad gård i sør. Torgene skal utformes som gode møteplasser både for ansatte og besøkende.

Planen sikrer deler av en ny offentlig gang- og sykkelvei som skal være del av en øst-vest-forbindelse som kobler boligområdene vest for jernbanen til Ski sentrum. Gang- og sykkeltraséen innenfor planområdet danner utgangspunkt for en fremtidig gang- og sykkelbro som skal krysse over jernbanelinjen mot sentrumsområdene i øst. Gjennom gang- og sykkelveien etableres også en universelt utformet gangadkomst fra Vestveien til næringsbebyggelsens felles inngangstorg.

Det har vært utfordrende å finne en god atkomst som kan betjene både nye og eksisterende bygg i planområdet. Områdereguleringen for Ski sentrum har heller ikke avklart dette spørsmålet.

Adkomstveien som er foreslått i plankartet, på sydsiden av byggene, vil kreve støttemurer tett på jernbanen og kommer i konflikt med kommunal infrastruktur i området.  Alternativ adkomst er nord for byggene. Det er samme løsning som til eksisterende bygg, men som nå er regulert til grønt (felt fri 3 i områdereguleringen og felt O_GF1 i plankartet over).

Ulike adkomstmuligheter er nærmere beskrevet i en egen adkomstredegjørelse (vedlegg 12 i den politiske saken). Kommunen ønsker derfor å få flere innspill til de ulike atkomstløsningene som kan vurderes i sluttbehandling av planen.

Du kan si din mening

Høring betyr at du kan gi innspill til planforslaget. Dokumentene som nå ligger ute på høring og offentlig ettersyn finner du på arealplaner.no under fanen «Planbehandlinger» og videre under «Behandlingstype – offentlig ettersyn».  

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Overskriften i innspillet ditt skal være «Uttalelse til offentlig ettersyn - saksnummer PLAN-20/2648."

Fristen for innspill er 08.09.23.

Husk å ikke skrive personsensitiv informasjon i ditt høringsinnspill, da innspillet vil være offentlig tilgjengelig.  

Innspillene vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men kommunedirektøren vurderer innspillene før det sendes til ny politisk behandling. Vurderingen av ditt innspill kan du lese i saksfremstillingen til politikerne, som legges ut i politisk møtekalender på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Erik A. Hovden på telefon 95 08 32 68, sentralbord 02178, eller e-post: erik.hovden@nordrefollo.no.

Sist endret: 30.06.2023