Kommuneplanens arealdel 2023-2034 er vedtatt

Kommuneplanen er den overordnede planen for styring av kommunen. Politikerne vedtok ny arealdel 3. mai.

Kommunestyret i Nordre Follo vedtok kommuneplanens arealdel 2023 – 2024 i sitt møte 3. mai. Se sakspapirene fra møtet

Kommuneplanen er en overordnet plan, som inneholder mål og retning for kommunens utvikling. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

Arealdelen gir rammer og føringer for hvordan vi skal bygge, og hvilke områder som skal bevares som grønne områder.

Les alle dokumentene

Arealdelen består av planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser. Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende med kart og bestemmelser.

Arealdelen i kommuneplanen Nordre Follo (pdf)

Samfunnsdelen i kommuneplanen Nordre Follo (pdf)

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, og kan ikke påklages.

Du kan se dokumentene til den vedtatte planen på arealplaner.no 

Les mer om kommuneplanen

Arealnøytralitet og økologisk kompensasjon

Kommunen ønsker å sikre en bærekraftig areal- og naturforvaltning ved at det bygges ned så lite natur som mulig. Derfor har kommuneplanen flere planbestemmelser om arealnøytralitet og økologisk kompensasjon. 

Det vil gi god klimaeffekt, og være viktig for naturmangfold og matvaresikkerhet.

I tillegg vil det være positivt for rekreasjon, friluftsliv og folkehelse ved at frilufts- og grøntområder og nærturterreng ikke bygges ned. Planen sikrer at ca. 550 dekar forblir grønne områder.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på telefon 02178.

 

 

Sist endret: 18.08.2023