Frisklivssentralen Nordre Follo er ny utviklingssentral

Frisklivssentralen er en av 17 utviklingssentraler som har avtale med Helsedirektoratet.
Møte med Helsedirektoratet

Som utviklingssentral skal vi bidra til erfaringsutveksling, nettverks- og kompetansebygging, kvalitet og videreutvikling av frisklivsarbeidet nasjonalt.

God forankring i kommunens planer

Utviklingssentralene er frisklivssentraler som er godt forankret i kommunale planer

De har et solid basistilbud, erfaring med utviklingsarbeid og samarbeid med høyskoler/universitet.

Skal være en støttespiller og bidra til utvikling

Utviklingssentraler skal bidra til å implementere anbefalinger og kvalitetskrav gitt i Veileder for kommunale frisklivssentraler med vekt på forankring og etablering av tilbudet.

Vi skal blant annet

 • ta imot henvendelser fra andre kommuner og frisklivssentraler
 • tilby hospitering
 • bidra aktivt til at Idébanken for frisklivssentraler blir et nyttig verktøy i etablering, kvalitets- og utviklingsarbeidet
 • bidra til å spre aktuell informasjon fra Helsedirektoratet
 • jobbe systematisk med kommunikasjonsarbeid
 • ha en egen oppdatert nettside og bruke sosiale medier aktivt i informasjonsarbeidet
 • være en støttespiller og samarbeidspartner for fylkesmennene og fylkeskommunene i egen region og bidra til nettverksbygging 
 • delta i forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid i samarbeid med universitet/høyskoler og andre forskningsmiljø
 • samarbeide med de andre utviklingssentralene

Utviklingssentralene utgjør nasjonalt nettverk for utviklingssentraler.

På bildet fra venstre: 

 • David Sørensen (virksomhetsleder Rehabilitering og legetjenester)
 • Lene Jahren (fagsjef Helse og mestring)
 • May Cecilie Lossius (avdelingsdirektør Helsedirektoratet avd. folkesykdommer)
 • Siri Mathiassen (Frisklivssentralen)
 • Anders Grindahl (Frisklivssentralen)
 • Idun Pernille Vik (Frisklivssentralen)
 • Inger Merete Skarpaas (seniorrådgiver Helsedirektoratet avd. folkesykdommer)
 • Aina Bryn Janson (Frisklivssentralen)
 • Kjersti Vevstad (kommunalsjef Helse og mestring)
 • Maren Kristine Pettersen Hetland (Frisklivssentralen)

Sist endret: 05.05.2023