Politikerne skal vedta ny arealdel i kommuneplanen

Det kom inn mer enn hundre innspill da arealdelen lå ute til høring. Onsdag 3. mai har kommunestyret møte og fatter endelig vedtak.
Bebyggelse

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den skal gi føringer for langsiktig utvikling av samfunnet, og ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Nordre Follo har hatt to arealdeler for henholdsvis tidligere Oppegård og Ski og har siden 2021 jobbet med en ny samlet arealdel.

Høsten 2022 lå planforslaget ute til offentlig ettersyn i over åtte uker, og vi fikk inn over hundre høringsuttalelser.

Kommunen mottok også seks innsigelser fra Bane NOR, Statsforvalteren i Oslo og Vikens landbruksavdeling og Mattilsynet. Nesten alle innsigelsene er trukket, bortsett fra innsigelsen fra landbruksavdelingen som er til juridisk avklaring i Kommunal- og distriksdepartementet.

Det er ikke foreslått noen endringer av arealformål i plankartet etter høring, men det er noen endringer av hensynssoner. Det er også gjort noen presiseringer og nye formuleringer i planbestemmelsene.

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger til hvordan kommunen møter klima- og naturkrisen.

I politisk møtekalender finner du forslaget som kommunestyret skal behandle.

 

Sist endret: 02.05.2023