Detaljplan for Vestveien 22 er vedtatt

Den vedtatte detaljreguleringen tillater oppføring av et nytt kontorbygg mellom eksisterende tinghus og jernbanen.
Kart med byggegrenser for Vestveien 22

I tillegg flyttes overflateparkeringen i parkeringskjeller under det nye kontorbygget.

Både Ski tinghus og dagens adkomst til tinghuset skal bevares.

En felles adkomstvei mellom nytt kontorbygg og jernbanen vil bli etablert, slik at det fortsatt er mulig å kjøre til naboeiendommene (Vestveien 18, 20 og 24).

I byggesøknaden følger prosjekteringen av kontorbygget opp hovedrammene i detaljreguleringen.

Detaljreguleringen tillater en totalhøyde på 5 etasjer pluss parkeringskjeller, og tekniske installasjoner på tak.

I byggesøknaden er det søkt om å bygge et 3-etasjes bygg, med mulighet for å bygge på opp til totalhøyden, ved en senere anledning.

Mellom Ski tinghus og det nye kontorbygget skal det etableres et offentlig tilgjengelig torg. Det har videre vært et viktig premiss at Finstadbekken og friområdet rundt bekken skal bevares og oppgraderes.

Har du spørsmål?
Du kan kontakte saksbehandler Emma Andreasson på emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no hvis du har spørsmål om Vestveien 22.

Sist endret: 31.03.2023