Nå kan du gi innspill til planarbeid for fortau ved Humleveien/Sørjordet

Nordre Follo kommune starter reguleringsprosess for fortau langs Humleveien/Sørjordet i Ski.
planarbeid fortau langs Humleveien/Sørjordet

Nordre Follo kommune starter reguleringsprosess for fortau langs Humleveien/Sørjordet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette etablering av ensidig fortau langs Humleveien på nordsiden av gnr/bnr 129/426 og 427, samt langs østsiden av Sørjordet ved Hebekk skole, Ski, i Nordre Follo kommune.

Planen vil medføre økt trafikksikkerhet for myke trafikanter som ferdes langs Humleveien og Sørjordet. 

Humleveien og Sørjordet er adkomstveier for skolebarn ved Hebekk skole. Det eksisterer i dag en gang-/sykkelvei mellom Hageveien og Sørjordet, og det er ønskelig å knytte denne sammen med nytt fortau langs Sørjordet til skolen.

Du finner mer informasjon om det kommende planarbeidet her: www.nordrefollo.kommune.no/fortauhumleveiensorjordet

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Caroline Midtbust fra WSP Norge AS på e-post caroline.midtbust@wsp.com hvis du har spørsmål til planideen, eller saksbehandler Maria Fernandez i Nordre Follo kommune, byutvikling og arealplanlegging, på e-post MariaJose.FernandezGarcia@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 07.02.2024