Innsjøer i Østmarka nasjonalpark skal kalkes

Dette blir gjort for å motvirke forsuring, forbedre vannkvaliteten og ivareta livsmiljø for truede og sårbare arter som lever i vannene.
Vannoverflate i solskinn

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Tiltaket blir gjennomført i løpet av en dag innenfor perioden 15. juli til 15. august.

Et helikopter skal kalke de fleste vannene, mens de største innsjøene blir kalket fra båt.

Disse vannene skal kalkes:

 • Nordre Tretjern
 • Tømmerholttjern
 • Griseputten
 • Abbortjern
 • Svartoren
 • Rausjøen
 • Mosjøen
 • Grastjernet
 • Søndre Krokvann
 • Tappenbergvannet
 • Biritjern

Franzefoss Minerals og Pegasus Helicopter gjennomfører oppdraget. Det er gitt tillatelse til kalkingen etter verneforskriften for Østmarka nasjonalpark.

Kalking av vann i Østmarka nasjonalpark.jpg

Figur 1. Blå punkter - kalkingsvann. Grønt punkt - helikopter lasteplass. Rød linje - vernegrense Østmarka nasjonalpark. Rød skravur - Østmarka friluftslivsområde. Illustrajon: Statsforvalteren

Skal ivareta truede og sårbare arter i vannene

Målet for kalkingen er å oppfylle vanndirektivets krav til god vannkvalitet i ferskvann. Dette er nødvendig for å nå målet om god økologisk status.

I vann der det er populasjoner av edelkreps, har Norge et særskilt ansvar for å ivareta arten. Edelkreps er rødlistet som sterkt truet (EN).

Disse vannene blir kalket for å gi en pH og et kalsiuminnhold som er nødvendig for at populasjonene av edelkreps blir opprettholdt.

Har du spørsmål?

Kontakt Statsforvalteren på telefon 69 24 70 00.

Sist endret: 02.07.2024