Budsjett for 2020 er vedtatt

12. desember 2019 vedtok kommunestyret i Nordre Follo Strategi- og handlingsplan 2020-2023. Planen viser kommunens prioriteringer i disse fire årene og en viktig del av planen er budsjettet for 2020.

Nordre Follos første budsjett er bygget på annen kunnskap og prosess enn det som er vanlig. Bakgrunnen er at den nye kommunen ennå ikke har vedtatt politikk for en rekke områder, samtidig som de tidligere kommunene har budsjettert og ført regnskap forskjellig.

Det vil derfor bli gjennomført justeringer i budsjettet i løpet av 2020. Budsjettet som er vedtatt gjelder frem til kommunestyret vedtar eventuelle endringer til våren.

Kommunestyret vedtok å sette investeringene i barnehager og skoler på vent. Det er tidligere laget analyser for behovene i Ski og Oppegård, men nå skal det lages en analyse som ser på behovene til Nordre Follo kommune samlet. Når denne analysen er på plass vil kommunestyret kunne vedta hva som skal settes i gang på hvilke tidspunkt. Arbeidet med denne analysen er høyt prioritert.

Fritidsklubber og forsøk med leksefri skole

Kommunestyret gjorde noen endringer fra forslaget som rådmannen la fram i november 2019, blant annet at støtte til korps og lokale lag og foreninger ikke kuttes, at støtte til fritidsklubbene styrkes og at det ikke blir kutt i støtten til BUA (en utlånsordning av sportsutstyr på bibliotekene).

Kommunestyret bevilget også ekstra midler til vinterdrift av idrettsanlegg og det blir mer penger til barnehagevikarer. Familier som har barn i både barnehage og på SFO skal få søskenrabatt, og det skal settes i gang et prøveprosjekt med leksefri skole.

Kommunevåpen og leirskole

Kommunestyret behandlet også flere andre saker i sitt møte i desember. De vedtok at havreakset blir Nordre Follos kommunevåpen. Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Follo 2019-2030 ble vedtatt, og vil bli lagt til grunn som overordnet styringsdokument for den nye kommunen.

Alle elever i Nordre Follo kommune skal få dra på leirskole i løpet av grunnskolen og dette blir betalt av kommunen. Våren 2020 og skoleåret 2020-21 vil elevene dra på tur i tråd med avtaler som allerede er inngått. Bakgrunnen for saken er at Opplæringsloven ble endret og gir alle kommuner plikt til å tilby alle elever i grunnskolen leirskoleopphold med minimum tre overnattinger. Rådmannen skal utrede detaljene rundt hvordan ordningen blir fra og med skoleåret 2021/22.  

Målform må også vedtas når vi blir ny kommune. Kommunestyret bestemte at Nordre Follo kommune skal være språklig nøytral.

Her kan du se sakspapirer og møteprotokoll fra: 

Møte i Nordre Follo kommunestyre 12. desember 2019  

Sist endret: 10.05.2020