De første behovsanalysene er klare

Kommunestyret har bedt om en gjennomgang av behovene for blant annet skoler og barnehager. Behovsanalysene danner grunnlag for politiske prioriteringer. Nå er de første analysene klare.

Norske kommuner står foran store utfordringer i årene fremover som følge av globale og nasjonale trender og dermed endringer i overføringer fra staten. Nordre Follo kommune reduserer de økonomiske rammene, og de aller fleste kommuner er i samme situasjon.

Ski og Oppegård kommuner har begge vedtatt en rekke investeringsprosjekter som nye skoler, barnehager, omsorgsbygg og idrettshaller. Nordre Follo kommune gjør nå en helhetlig gjennomgang av alle prosjekter. Ny befolkningsprognose og behovsanalyser gir et grunnlag for gjennomgangen.

Både praktisk og økonomisk vil det være krevende å realisere prosjekter etter opprinnelig plan. Befolkningsprognosen viser at befolkningsveksten blir lavere enn det man tidligere har planlagt for, noe som har medført et behov for å vurdere kommunens behov for investeringer på nytt.  

Befolkningsutvikling

Første skritt i arbeidet med å se på behovene i kommunen, har vært å utarbeide befolkningsframskrivinger. Det vil si hvordan man antar at befolkningen i kommunen vil utvikle seg, hvor mange som flytter til og fra kommunen og hvor store ulike aldersgrupper vil være, flere år fram i tid.

Utviklingen i befolkningen har stor betydning for driften av kommunen. Når det blir en vekst i gruppen av eldre mennesker, vil det bli en økning i utgifter til helse og omsorg, mens når barnegruppene vokser, vil man måtte bruke mer på tjenester som barnehage og skole.

Administrasjonen har utarbeidet befolkningsframskrivinger som grunnlag for å se på kommunens framtidige behov. Denne gir realistiske tall for befolkningsutvikling for de første årene.

Det er utarbeidet behovsanalyser for formålsbygg innenfor tjenesteområdene barnehage, skole, pleie og omsorg og idrett. Disse analysene er basert på befolkningsvekst ut fra boligutbygging som har fått tillatelse fra kommunen, og gir oss en god oversikt over behovene for de neste 3-4 årene.

Analysene vil danne grunnlaget for behovsplaner, som skal sikre at kommunen har riktig kapasitet i formålsbygg innen de ulike tjenesteområdene.

For å lage gode analyser for de neste 10-20 årene må det utarbeides befolkningsprognoser som tar hensyn til videre boligutbygging.  

Prioriterer de dårligste byggene

I mars vil formannskapet og kommunestyret behandle en sak om de første behovsanalysene. I analysene blir det tydelig at det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag før man kan utarbeide gode behovsplaner.

Grunnen er at man på nåværende tidspunkt mangler viktig informasjon, som hvor mye man kan investere for, hvilke utbyggingsområder som skal prioriteres og hvilke tjenestetilbud man skal ha. Dette avhenger av hvilke vedtak de folkevalgte gjør i kommunestyret.

Samtidig så viser analysen at flere bygg har store utfordringer enten på grunn av byggets tilstand, eller på grunn av kapasitet. Det må gjøres en vurdering i løpet av kort tid for disse byggene.

Administrasjonen anbefaler at de første behovsplanene blir lagt fram for kommunestyret i juni, med konkrete anbefalinger for de byggene som trenger raske tiltak. Det er kommunestyret som bestemmer hvilke tiltak som blir prioritert.

Følgende bygg har behov for rask vurdering (ikke prioritert rekkefølge): 

 • Barnehage i Bøleråsenområdet – overkapasitet
 • Barnehager i Finstadområdet – kapasitet
 • Barnehage i Kolbotn- og Vassbonnområdet – kapasitet
 • Barnehage i Østli- og Greverudområdet – overkapasitet
 • Finstad skole, Tussebo – kvalitet
 • Greverud skole, hovedbygning – kvalitet
 • Hellerasten skole – kvalitet
 • Ski skole – kapasitet
 • Ski ungdomsskole – kapasitet
 • Sofiemyr skole – kapasitet og kvalitet
 • Vevelstadåsen skole – kvalitet
 • Greverudhallen – kvalitet
 • Kråkstad bad – kvalitet
 • Langhus svømmehall – kvalitet
 • Ski bad – kvalitet
 • Sofiemyrhallen – kvalitet
 • Sofiemyr svømmehall – kvalitet  

Arbeidet fortsetter

Arbeidet er så omfattende at administrasjonen vil komme tilbake til øvrige bygg utover i 2020 og inn i 2021.

Det videre arbeidet vil også bli påvirket av hvilke vedtak kommunestyret fatter. De kan for eksempel bestemme hvor mange elever det kan være i en skoleklasse, hvordan skolekretsene skal være, hvor stor dekning av sykehjemsplasser kommunen har behov for og så videre.

Politikken de vedtar vil være førende for hvordan kommunen kan planlegge investeringer og drift.

Handlingsrom 2023

Dette arbeidet er en del av «Handlingsrom 2023», som er etablert for å utvikle kommunens tjenester og styrke den økonomiske bærekraften.

I Strategi- og handlingsplanen 2020–2023 legges det til grunn at Nordre Follo kommune har et stort omstillingsbehov og at investeringsnivået må reduseres vesentlig for å sikre økonomisk bærekraft.

I 2019 ble det gjennomført en økonomianalyse av kommende Nordre Follo kommune basert på regnskap 2018 for Ski og Oppegård. Analysen viste at Nordre Follo kan spare mye penger, spesielt innen enkelte tjenester, hvis vi klarer å drive med samme kostnadsnivå som de andre kommunene i analysen.

I desember 2019 bestemte kommunestyret i Nordre Follo kommune å effektivisere for 96 millioner kroner i 2020 og 200 millioner kroner i 2021. Samtidig bestemte man å skyve på investeringer fram til behovsanalyser er gjennomført, og ny politikk og politiske prioriteringer er vedtatt.

Skal utvikle tjenestene

I årene fremover vil det være behov for å tilpasse tjenestetilbudet til demografiske endringer i befolkningen. Prognosene viser at det i årene fremover vil bli stor vekst i utgiftene for pleie- og omsorgstjenester og lavere vekst innen oppvekstområdet.

Ved å lære av andre kommuner og ved å bruke ny teknologi og innovative løsninger, kan tjenestene utvikles og samtidig drives billigere. For å lykkes med en slik endring skal det gjennomføres tjenesteutviklingsprosjekter. Arbeidet har startet opp innen tjenesteområdet pleie og omsorg, og flere områder starter i løpet av våren. Kommunen driver tjenesteutvikling ut fra strukturerte prosesser som sikrer riktig prioritering av prosjektene og realistisk gevinstplanlegging.

Omstillingsarbeidet griper inn i alt utviklingsarbeid som foregår i tjenestene, og i arbeidet vil fagmiljøer, tillitsvalgte, folkevalgte, innbyggere og brukere bli involvert.

Analysene: 

Behovsanalyse skole

Behovsanalyse barnehage

Behovsanalyse pleie og omsorg 

Behovsanalyse idrettsanlegg

Sist endret: 10.05.2020