Foreløpige regnskap for Oppegård og Ski for 2019 er klare

- Jeg er takknemlig for at begge kommuner leverer bedre resultat enn budsjettert og er ydmyk for den arbeidsinnsatsen jeg vet ligger til grunn, sier rådmann i Nordre Follo kommune, Gro Herheim.

Gjennom 2019 har de to kommunene jobbet for å gi Nordre Follo kommune et så godt utgangspunkt som mulig. Det har vært et krevende år med stramme økonomiske rammer og økte behov i befolkningen for velferdstjenester, samtidig som sammenslåingen har krevd mye arbeid.  

Regnskapene er sendt til revisjon og behandles av kommunestyret i Nordre Follo i juni 2020.   

Tall for Oppegård kommune 

Regnskapet for Oppegård kommune for 2019 endte med et positivt netto driftsresultat på 48,5 millioner kroner. Kommunen er regnskapsfører for Nordre Follo Fellesnemnd og Program Nordre Follo, og de statlige midlene som er overført for å gjennomføre kommunesammenslåingen inngår i dette. Her gjenstår om lag 10 millioner kroner for 2019, som ikke er benyttet. 

Korrigert for disse utgiftene er driftsresultatet for kommunen på 38 millioner kroner. Dette betyr at selve driften av kommunen gikk med overskudd.  

Etter avsetning og bruk av fond endte regnskapet med et mindreforbruk på om lag 44 millioner kroner.

- Jeg er fornøyd med fjorårets økonomiske resultat. Jeg setter stor pris på hvordan hele organisasjonen har hatt fokus på å avslutte 2019 med et godt regnskapsresultat, og på denne måten bidra til at Nordre Follo får et best mulig økonomisk utgangspunkt, sier tidligere rådmann i Oppegård kommune, Monica Lysebo. 

Kommunen fikk noe høyere frie inntekter, det vil si skatt og rammetilskudd, enn budsjettert. Kommunen har også fått økte statlige tilskudd og pensjonskostnadene ble lavere enn forutsatt. Netto finansutgifter ble også lavere enn opprinnelig budsjettert. 

Samtidig leverte kommunen gode kommunale tjenester uten å overskride driftsrammen. Drift av tjenestene endte med et mindreforbruk på om lag 15 millioner kroner.  

Kommunen gjennomførte investeringer på om lag 552 millioner kroner, og det ble i 2019 tatt opp 350 millioner kroner i lån til finansiering av investeringene.  

Totalt har Oppegård kommune en investeringsgjeld på 2 milliarder kroner per 31.12.2019 - noe som tilsvarer en gjeldsgrad, det vil si lån i forhold til driftsinntekter, på om lag 86 prosent.   

Nøkkeltall Oppegård kommune

År 2019 2018
Netto driftsresultat 2,1 prosent 1,0 prosent
Netto driftsresultat 48,5 mill. kr. 20,4 mill. kr.
Disposisjonsfond pr 31.12. 297 mill. kr. 290 mill. kr.
Gjeldsgrad pr. 31.12. 86 prosent 78 prosent 
Salg av eiendom 8,7 mill. kr.  6,6 mill. kr.

Her kan du se regnskapet som er sendt til revisjon fra Oppegård kommune.

Tall for Ski kommune  

Regnskapet for Ski kommune for 2019 endte med et negativt netto driftsresultat på 54,9 millioner kroner. Dette betyr at selve driften av kommunen gikk med underskudd. 

Etter avsetning og bruk fra fond endte regnskapet med et mindreforbruk på 5,4 millioner kroner, bedre enn opprinnelig budsjettert. 

- Stramme rammer og forberedelsene til Nordre Follo har preget Ski kommunes økonomi i 2019. Jeg er fornøyd med at kommunen leverer gode og forsvarlige tjenester, og virksomhetene har gjort en betydelig jobb med å forberede tjenestene til et langsiktig bærekraftig nivå. Utgifter til renter og avdrag har økt med nær 35 millioner kroner fra 2018 til 2019. Det negative driftsresultatet er et forventet resultat av at omstillingsarbeid tar tid, sier tidligere rådmann i Ski kommune, Jane Short Aurlien.  

Kommunen fikk høyere frie inntekter, det vil si skatt og rammetilskudd, enn budsjettert. Resultatet gjør at kommunens disposisjonsfond er svekket med cirka 20 millioner kroner, dette er i tråd med budsjettvedtaket til kommunestyret i Ski.

Det er gjennomført investeringer for om lag 447 millioner kroner i 2019. Investeringene ble i hovedsak finansiert med lån, og det ble solgt eiendom for 16 millioner kroner.   

Totalt har Ski kommune en investeringsgjeld på 3,3 milliarder kroner per 31.12.2019 - noe som tilsvarer en gjeldsgrad, det vil si lån i forhold til driftsinntekter, på om lag 128 prosent.

Nøkkeltall for Ski kommune:

År 2019 2018
Netto driftsresultat - 2,1 prosent 0,9 prosent
Netto driftsresultat - 54,9 mill. kr. 23,0 mill. kr.
Disposisjonsfond pr. 31.12. 185 mill. kr. 205 mill. kr.
Gjeldsgrad pr. 31.12. 128 prosent 119 prosent
Salg av eiendom 16 mill. kr. 113 mill. kr.

Her kan du se regnskapet som er sendt til revisjon fra Ski kommune.

Program Nordre Follo

Program Nordre Follo er finansiert gjennom statlig reformstøtte utbetalt i forbindelse med etablering av Nordre Follo kommune. Regnskapet for program Nordre Follo for 2019 viser 22 millioner kroner lavere netto utgifter enn budsjettert. Det var budsjettert med netto 43 millioner kroner. Dette er midler som ble avsatt på eget disposisjonsfond ved avslutning av regnskapet i Oppegård kommune. Årsaken til lavere netto utgifter skyldes at enkelte utgifter, 6 millioner kroner, først vil bli bokført 2020, og at vi mottok 2,7 millioner kroner mer i reformstøtte enn budsjettert. Resterende 13,3 millioner kroner er avsatt til aktiviteter som er planlagt startet opp eller fullført i 2020 i forbindelse med etableringen av Nordre Follo kommune.

I 2019 var det også vedtatt fem delprosjekter i forbindelse med etablering av Nordre Follo: IKT plattform, inklusiv harmonisering av flere fagsystemer, nytt saks- og arkivsystem, ERP løsning (HR, lønn, regnskap og innkjøpssystem), matrikkel/kart/komTek-løsning og eiendomsprosjektet samlokalisering. Dette har vært finansiert av både Oppegård og Ski kommuner. Totalt ble det utgiftsført om lag 75 millioner kroner i 2019 på disse prosjektene, fordelt på både drifts- og investeringsregnskapet.  

Sist endret: 10.05.2020