Varsel om oppstart – detaljregulering Åsveien

Petter Bogen Arkitektkontor AS varsler oppstart av arbeid med detaljregulering for Åsveien 3, 5, 9, 11 A, 11 B, 13 og 15 i Nordre Follo kommune på oppdrag for Åsveien 11 AS.

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Åsveien 3, 5, 9, 11 A, 11 B, 13 og 15 – feltene B/F/K/T 1 og B/F/K/T 2 med tilstøtende park- og veiareal i områdeplanen for Ski sentrum.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12.8 gjøres det kjent at det er startet arbeid med forslag til detaljregulering for feltene B/F/K/T1 og B/F/K/T2 i Nordre Follo kommune.

Formålet med reguleringsarbeidet
Reguleringsarbeidet skal legge til rette for transformasjon av området, i samsvar med områdeplanen for Ski sentrum. Det innebærer endring fra ensidig nærings- og handelsområde til et boligområde med service- og fellesfunksjoner, samt næring/handel. Området skal utvikles til å bli en attraktiv del av Ski sentrum, med byboliger og sentrumsfunksjoner. Omformingen  av området skal kunne skje i trinn, og planen skal ivareta sammenhengene mellom eksisterende og nytt gjennom endringsprosessen.  

Planområdet
Forslaget vil berøre eiendommene 137/211, 134/354, 137/98, 135/9, 135/3, 134/335, 134/236, 134/335, 134/237, 135/192  som ligger innenfor nevnte felt, samt tilstøtende arealer samt Åsveien. Planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart.  

Informasjon og medvirkning
Informasjon om planarbeidet kunngjøres på kommunens nettside. I sammenheng med dette varselet vil grunneiere i feltene B/F/K/T 1 og B/F/K/T 2 inviteres til et møte om plantiltaket, med sikte på samråd og eventuell deltagelse i fremstillingen av forslaget. Når planarbeidet er kommet i gang vil det også inviteres til åpne møter med informasjon om utviklingen av planen.  

Konsekvensutredning
Det er utarbeidet konsekvensutredninger for områdereguleringen for Ski sentrum, som er dekkende for foreliggende detaljregulering – forutsatt at føringer i områdereguleringen følges opp.

Forholdet til planen for Ski sentrum
Det er avholdt oppstartmøte for planarbeidet, der stedets karakter, muligheter og forholdet til sentrumsplanen er belyst. Planforslaget vil omdisponere noe; parkarealet O_Park 10 reduseres noe i bredde og det etableres en grønn ferdselsåre gjennom B/F/K/T 2.     

Merknader
Merknader sendes til: Petter Bogen Arkitektkontor AS v/Petter Bogen, Pilestredet 29, 0166 Oslo eller petter.bogen@bogenark.no.
Det er ikke nødvendig å sende merknader til Nordre Follo kommune nå. Merknadene vil bli samlet og kommentert av Petter Bogen Arkitektkontor AS. Alle mottatte dokumenter og lignende blir sendt kommunen sammen med plandokumentene. Det bes om at eventuelle bemerkninger gjøres kort, eventuelt at det lages et sammendrag som på èn side, egnet for trykking.

Frist for merknader er 07.02.2020.   

Videre saksgang
Når merknadsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Nordre Follo kommune for saksbehandling og fremstilling for politisk behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli ny anledning til å komme med merknader før videre politisk behandling. Planarbeidet utføres på oppdrag for Åsveien 11 AS.

Sist endret: 10.05.2020