Års- og tertialrapporter

Kort fortalt

  • Kommunen redegjør årlig for både økonomi, tjenesteutvikling og måloppnåelse.
  • Årsberetningen gjøres på bakgrunn av regnskapsresultat, analyser og rapportering fra tjenesteområdene på tjenesteutvikling og oppnådde resultater.
  • Tertialrapportene inneholder mye av det samme, men for fire måneder av gangen.
  • Både årsberetningen og tertialrapportene tar utgangspunkt i planer og mål som er vedtatt for kommunen.

1. tertialrapport 2021

I tertialrapporten fremgår det at det har vært høy aktivitet på flere områder, og det har vært jobbet målrettet med tiltak som er vedtatt i Strategi og handlingsplan 2021-2024.

Koronapandemien har preget og vil fortsatt prege arbeidet som utføres i kommunen. Pandemien påvirker både tjenesteytingen og økonomien. Kommunedirektøren vil fortsatt understreke at kommunen per i dag ikke har oversikt over de totale kostnadene og mindreinntektene koronapandemien vil gi for Nordre Follo kommune.

Flere tjenesteområder varsler om merforbruk på årsbasis. Kommunedirektørens overordnede mål er regnskapsmessig balanse av driften, i tråd med netto budsjettrammer for driften. Tidlig iverksetting av tiltak er avgjørende og nødvendig for å kunne oppnå vesentlig reduksjon av merforbruket.

Kommunedirektøren vil ha fokus på å overholde de gitte rammene slik at utviklingen i økonomien følger kommunestyrets vedtak, men ser at koronapandemien vanskeliggjør dette oppdraget.

Les hele rapporten her. 

Årsberetning 2020

Les årsberetning 2020

Tertialrapporter 2020

2. tertial 2020 (nettversjon)

1. tertial 2020 (pdf)

1. tertial (nettversjon)