Planer og strategier under arbeid

Kort fortalt

Planer og strategier som er under arbeid, på høring og offentlig ettersyn.

Temaplan for mobilitet

Mobilitetsplanens fokuserer på hvordan vi kan sikre trygg, effektiv og klimavennlig transport, som også er bra for folkehelsen. Temaplanen skal beskrive utfordringer og muligheter, og vise retning i det videre arbeidet med miljøvennlig transport og mobilitet i Nordre Follo kommune.

Planen vil inneholde mål, satsingsområder og tiltak innenfor områdene

  • sykkel
  • gange
  • kollektivtransport
  • parkering
  • trafikksikkerhet
  • tilgjengelighet/universell utforming 
  • ny teknologi/innovative transportløsninger

Temaplan for mobilitet (2022-2034) har vært til politisk førstegangsbehandling og ligger nå ute på høring. Det betyr at alle som vil kan gi innspill til planen.

Les hele planforslaget (pdf)

Si din mening om forslaget

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk innspillet med "20/05133".

Fristen for innspill er fredag 21. oktober 2022.

Innspillet vil bli tatt med i det videre arbeidet med planen. Du vil ikke få direkte svar på ditt innspill, men kommunedirektøren vil vurdere alle innspill før saken fremmes for endelig politisk behandling.

Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som blir lagt ut på kommunens nettsider en uke før saken skal behandles.

Her finner du sakspapirene til politiske møter 

Videre saksgang

Etter høringsfristen vil kommunen vurdere om det skal gjøres endringer i planforslaget for å imøtekomme innspill som har kommet inn.

Det legges opp til sluttbehandling av planforslaget i kommunestyret vinteren 2022/23.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Beate Nygård på e-post beate.nygard@nordrefollo.kommune.no

Kommunedelplan for naturmangfold

Miljødirektoratet inviterte alle landets kommuner til å delta i et pilotprosjekt i 2016. Hensikten var å la noen kommuner lage en egen kommunedelplan for naturmangfold.

Kommunedelplan for naturmangfold har vært gjennom førstegangsbehandling og har vært på høring. Planen vil bli andregangsbehandlet høsten 2022.

Prosjektet skulle følge opp Stortingsmelding 14 (2015–2016): Natur for livet, norsk handlingsplan for naturmangfold.  

Kommuneplan for Nordre Follo

Arbeidet med en revidert arealdel i kommuneplanen startet våren 2021 og er planlagt ferdigstilt i 2023. 

Les om ny arealdel i kommuneplanen her

Her finner du mer informasjon om kommuneplanen og plandokumentene.