Kommunedelplaner

Kort fortalt

Planer som gjelder for en avgrenset del av kommunen.

Ski sentrum

Kommunedelplan for Ski sentrum øst ble vedtatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet i november 2016.

Naturmangfold

Hovedmålet med kommunedelplanen er en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter. Planen skal være et retningsgivende styringsverktøy for kommunen og gi et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie ulike interesser, forenkle saksbehandlingen og skape mer forutsigbarhet. 

Arbeidet med å rullere planen har startet og kommunestyret vedtok et planprogram for gjennomføringen 21. oktober 2020. En kommunedelplan for naturmangfold i  Nordre Follo kommune vil bli vedtatt i 2022.