Rullering av kommuneplanens arealdel

Kort fortalt

  • Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Arbeidet med en ny samlet arealdel for Nordre Follo startet våren 2021 og er planlagt ferdig i 2022.
  • Arealdelen er en av to deler som til sammen utgjør kommuneplanen. Den andre delen heter samfunnsdelen, den ble vedtatt i desember 2019. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Nordre Follo kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Nordre Follo og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Nordre Follo.
  • Du vil få muligheten til å komme med innspill til den nye arealdelen.
  • Arbeidet med den nye arealdelen starter med et planprogram som beskriver planprosessen.

Om kommuneplanen og kommuneplanens arealdel

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for utvikling av Nordre Follo kommune. Kommuneplanen gjelder for hele Nordre Follo kommune.

Formålet med en kommuneplan er å skape en omforent utviklingsretning som gir langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk. Planen skal gi føringer for den langsiktige utviklingen av samfunnet, og ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Kommuneplan omfatter en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel har et langsiktig perspektiv, gjerne 10-15 år, mens samfunnsdelens handlingsdel gjelder for fire år.

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes, og hvordan strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger og kollektivtransport, skoler, barnehager og andre tjenester. Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut.

Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.  

Slik er planprosessen

En kommuneplanprosess, eller en rullering som det kalles, er svært omfattende og kan gå over flere år. Den består av følgende fem faser:

Utarbeide planprogram
Kommuneplanprosessen starter med at det skal det utarbeides et planprogram som danner grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Varsel om oppstart
Planprogrammet blir vedtatt av kommunestyret, og et varsel om oppstart blir sendt ut. Varselet om oppstart sendes til berørte offentlige organer og andre interesserte, og de varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Varsel om oppstart kunngjøres på kommunens nettsider og i lokale aviser.

Utarbeiding av planforslag
Etter at planarbeidet er annonsert, starter registreringer, analyser og utarbeidelse av planforslag. Det gjennomføres en stor informasjonsinnhenting, samt analyse av muligheter og begrensninger før det utformes et planforslag. I denne fasen er det mulighet for å komme med innspill, som vil bli vurdert fremmet for politisk behandling.

Høring av planforslag
Når planforslaget er ferdigstilt legges forslag til kommuneplanens arealdel på høring/til offentlig ettersyn. I høringsdokumentet vil det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Innspillene fra medvirkningen blir oppsummert og kommentert. Hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn vil også framgå av høringsdokumentet.

Vedtak
Kommunestyret vedtar kommuneplanens nye arealdel. Planen kunngjøres og gjøres tilgjengelig på kommunen sine nettsider. Planprosessen blir med dette avsluttet.  

Medvirkningsmuligheter

Du vil få muligheten til å komme med innspill til den nye arealdelen. Medvirkning betyr at du får muligheten til å komme med innspill og synspunkter. Disse vil bli vurdert i det videre arbeidet med den nye arealdelen. Medvirkning er ikke det samme som medbestemmelse. Det er viktig å være klar over at det er forslagsstiller som avgjør hva som fremmes til politisk behandling.

Nærmere informasjon om medvirkningsmulighetene dine og hva du kan gi innspill om vil du finne her på kommunens nettside når det blir aktuelt. Første medvirkningsmulighet blir etter planen i løpet av høsten 2021.

Den nye arealdelen av kommuneplanen skal vedtas av kommunestyret.

Kontaktinformasjon

Anne Holten