Valget 2021

Kort fortalt

 • I år er det stortingsvalg og sametingsvalg.
 • Valgdagen er 13. september, men kommunestyret har vedtatt at Nordre Follo skal ha to valgdager, så valglokalene åpner 12. september.
 • Ordinær forhåndsstemming starter 10. august, men det vil være mulig å forhåndsstemme allerede fra 1. juli (også kalt tidligstemming).

Forhåndsstemming

Mottak av tidlige forhåndsstemmer (tidligstemmer) til begge valg starter 1. juli 2021 i Nordre Follo rådhus og på biblioteket i Kolben kulturhus.  

Mottak av forhåndsstemmer til begge valg skjer i

 • Nordre Follo rådhus fra 10. august til 10. september, kl. 08.00-15.30.
 • Kolben kulturhus, foajéen, fra 10. august til 10. september, kl. 08.00-15.30.
 • Langhuset, fra 30. august til 9. september, kl. 15.30-20.00.
 • Utvidet åpningstid fra 30. august til 9. september: Nordre Follo rådhus og Kolben kulturhus, kl. 08.00-20.00.

Det er forhåndsstemming til begge valg på kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner med tilliggende omsorgsboliger:

 • Kråkstadtunet
 • Langhus bo- og servicesenter
 • Solborg bo- og aktivitetssenter
 • Finstadtunet
 • Bjørkås sykehjem
 • Høyås bo- og rehabiliteringssenter
 • Greverud sykehjem
 • Toppenhaug eldresenter
 • Kolbotn omsorgsboliger, Edv. Griegsvei

Ambulerende stemmegivning gjennomføres til begge valg i henhold valgforskriften. Det blir annonsert en frist for å melde inn behov.

Stemmekretser på valgdagene 12. og 13. september

På valgdagene kan du stemme til stortingsvalget i hvilken krets du vil. Til sametingsvalget kan du kun stemme på Kontra og Kolben. 

Stortingsvalget 2021 gjennomføres i følgende kretser:

 • 0001      Hebekk, Hebekk skole
 • 0002      Kontra, Ski skole
 • 0003      Siggerud, Siggerudhallen
 • 0004      Langhus, Langhus skole
 • 0005      Kråkstad, Kråkstadhallen
 • 0006      Finstad, Finstad skole
 • 0007      Vevelstad, Vevelstadåsen skole
 • 0008      Bøleråsen, Bøleråsen skole
 • 0009      Kolbotn, Kolben
 • 0010      Hellerasten, Hellerasten skole
 • 0011      Sofiemyr, Sofiemyr skole
 • 0012      Greverud, Østre Greverud idrettshall

Sametingsvalget 2021 holdes i følgende kretser:

 • 0002      Kontra, Ski skole
 • 0009      Kolbotn, Kolben  

Åpningstider 

 • Søndag 12. september kl. 12.00 – 20.00
 • Mandag 13. september kl. 10.00 – 21.00  

Hvem kan stemme ved Stortingsvalget og Sametingsvalget?

 • Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Sametingsvalget 

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i Sametingets valgmanntall i kretsen, har stemmerett ved valg til Sametinget.

Står du i manntallet? 

Manntallet til stortingsvalget og sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn ca. 10. juli 2021 på innbyggertorget i Nordre Follo rådhus og i biblioteket i Kolben kulturhus. Dette manntallet er basert på folkeregisterets opplysninger om bostedsadresse per 30. juni. Søknad om retting eller innføring i manntallet, må være kommet til valgstyret innen 14. september kl. 17.00.

Søknadsskjema

Har du bodd i utlandet i mer enn 10 år?

Velgere som ikke har vært bosatt i Norge de siste ti årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet. Søknaden skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger.

Søknadsskjema

Søknaden kan skrives i eget brev som sendes samtidig med valgstemmen. Hvis du skal levere stemme i utlandet, kan du benytte et eget søknadsskjema som blir trykket på omslagskonvolutten for forhåndsstemmegivning utenriks. Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand trenger ikke søke om innføring i manntallet.

Sametingsvalget 2021

Nordre Follo kommune tilhører Sør-Norge valgkrets. Du kan forhåndsstemme til sametingsvalget på samme steder og til samme tider som til stortingsvalget. Du kan også stemme på valgdagene i følgende to kretser: 0002 Kontra, Ski skole 0009 Kolbotn, Kolben kulturhus.  

Les mer om Sametingsvalget

Sametingets valgmanntall

Personer som har fylt 18 år, eller fyller 18 år i løpet av kalenderåret, og som oppfyller vilkårene i sameloven § 2-6, skal registreres i Sametingets valgmanntall.

Stemmeberettigede samer som er registrert med bostedsadresse i Norge, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de er folkeregisterført som bosatt den 30. juni i 2021. Dette gjelder bare hvis vedkommende er registrert som innført i manntallet i løpet av de siste ti årene før valgdagen.

Utenlandsboende norske samer som ikke oppfyller disse vilkårene, må søke om å bli innført i valgmanntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at søkeren fortsatt er norsk statsborger hvis  vedkommende ikke har vært registrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen.

Samer som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal føres inn i valgmanntallet i den kommunen der de sist var registrert som bosatt. Hvis de ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal de føres inn i valgmanntallet i Oslo. Ønsker du å søke om innføring i manntallet, må søknaden sendes Folkeregisteret senest 30. juni.

Folkeregistermyndigheten har ansvar for at Sametinget får de folkeregisteropplysninger som er nødvendige for å utarbeide valgmanntallet.

Utleggingsmanntallet for sametingsvalget legges ut til offentlig ettersyn i midten av juli.

Søknadsskjema

Velgere i isolasjon  

Forhåndsstemmeperioden

Velgere som er i isolasjon bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan søke om å avgi stemme der de oppholder seg til og med fredag før valgdagen. Dette gjelder for eksempel velgere som oppholder seg i kommunen, men ikke er folkeregistrert bosatt i kommunen.

Velgere i isolasjon skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, så kommunen kan planlegge bruk av smittevernutstyr når vi skal ta imot stemmen. Fristen for å søke om å forhåndsstemme hjemme er fredag 10. september kl. 10.00.  

Stemmegivning etter forhåndsstemmeperioden

Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan søke om å avgi stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke er mandag 13. september kl. 10.00.

Syke og uføre som normalt kan søke om ordinær ambulerende stemming, kan ikke søke etter denne ordningen. Det er kun åpnet for velgere i isolasjon og enkelte i karantene.

Vil du være valgmedarbeider? 

Vi vil også i år ha bruk for valgmedarbeidere. Les mer om arbeidsoppgaver og betingelser og søk om å være med på et viktig og spennende arbeid.  

Vil du være valgmedarbeider i 2021?

Mer informasjon

Se valg.no