Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kort fortalt

  • Mandag 11. september 2023 er det valg til kommunestyrer og fylkesting i Norge.
  • I Nordre Follo vil det også være åpent i valglokaler søndag 10. september. 
  • Det er mulig å forhåndsstemme i hele landet fra 10. august. 

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Kommunestyret bestemmer selv antall representanter. I Nordre Follo har kommunestyret 47 representanter. 

Slik ser kommunestyret i Nordre Follo ut i perioden 2020-2023

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak.  

Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret.

Valgdeltakelse 

Ved stortingsvalg er det bare norske statsborgere som har stemmerett. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har også flere ikke-norske statsborgere stemmerett.

Les om hvem som har rett til å stemme. 

Det er en høyere andel av de som har stemmerett som stemmer ved stortingsvalg enn ved kommunestyre- og fylkestingsvalgene. 

  • Ved kommunestyrevalget i 2019 var valgdeltakelsen på 64,7 prosent nasjonalt.
  • Den tilsvarende andelen for fylkestingsvalget var 60,5 prosent nasjonalt.
  • For disse to valgene samlet var deltakelsen på 64,8 prosent nasjonalt.
  • I stortingsvalget i 2021 stemte 77,2 prosent av de med stemmerett nasjonalt.