Når Nordre Follo kommune er etablert som eget rettssubjekt vil den nye kommunen tre inn i denne avtalen. 

Forutsigbar omstilling

Målet med avtalen er å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for de ansatte. Prosessen skal være kjennetegnet av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene. Avtalen skal sikre kapasitet og kompetanse for å levere gode tjenester til innbyggerne i de to kommunene i omstillingsperioden, og tilrettelegge for bemanning og kompetanse i Nordre Follo kommune etter 1. januar 2020.

Overordnede føringer

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i samsvar med de forpliktelser partene har etter arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og andre overordnede føringer. Dette innebærer at disse overordnede føringene vil supplere denne avtalen og gis forrang ved eventuell motstrid.

Se vedtatt omstillingsavtale