Fellesnemnda

Fellesnemnda skal samordne og forberede sammenslåingen av kommunene, jfr. inndelingsloven. I samarbeidsavtalen mellom Oppegård og Ski står det at fellesnemnda skal behandle alle prinsipielle forhold som gjelder sammenslutningen av kommunene. Kommunene har ansvar for egen drift til og med 31. desember 2019.  
Fellesnemnda består av fem kommunestyrerepresentanter fra hver kommune.

Felles kommunestyremøter

Saker som ikke er delegert til fellesnemnda  og overordnede, strategiske meldinger og planer blir behandlet i felles kommunestyremøter. Møtene vil ha felles debatt med etterfølgende votering i det enkelte kommunestyre.

Partssammensatt utvalg (PSU)

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal sørge for at prosessen frem til 1. janaur 2020 skjer i henhold til lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet. Partssammensatt utvalg består av en politiker fra hver kommune, leder og nestleder av fellesnemnda og en ansattrepresentant fra hver kommune. Hovedverneombudene og rådmennene i Oppegård og Ski har møte - og talerett.

Arbeidsutvalg

Hovedoppgaven til arbeidsutvalget er å gjøre vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell art. Arbeidsutvalget innstiller til fellesnemnda og består av leder og nestleder i Fellesnemnda.

Gruppelederforum

Gruppelederforum består av gruppelederne for hvert parti i kommunestyrene og ordførerne.