Skolemiljø

Kort fortalt

  • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
  • Skolen har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
  • Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.