PALS

Skoleåret 2010-2011 startet vi med PALS. (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling i) regi av Atferdssenteret. PALS er et systematisk og langsiktig utviklingsarbeid. Hensikten er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt å forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø.

PALS-arbeidet bygger på verdiene å vise ansvar, omsorg og respekt. Vi jobber for at disse verdiene skal gjennomsyre alt vårt arbeid både blant barn og voksne. PALS, sammen med Trivselslederprogrammet, støtter oss i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø med nulltoleranse mot mobbing, vold og trakassering.

Som et ledd i det langsiktige og systematiske arbeidet med PALS, har skolen utviklet en verktøykasse til bruk for personalet, både med tanke på det forebyggende arbeidet med klasse- og skolemiljø, men også for elever som strever faglig eller sosialt. Vi har også utviklet en del systemtiltak, kurstilbud, for elever som strever faglig og/eller sosialt. Skolens ressursteam har her en avgjørende rolle.

Følgende er hentet fra Atferdssenteret:  http://www.atferdssenteret.no/

PALS er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som bl.a. er utviklet ved Universitetet i Oregon. Modellen er videreutviklet og tilpasset norske forhold av Atferdssenteret.

Den er basert på forskning og kunnskap om hvilke tiltak som er virksomme for å fremme et trygt læringsmiljø og sosial og skolefaglig kompetanse hos elevene. Les mer om forskningen.

Modellen har også som målsetting å øke de ansattes kompetanse gjennom å utvikle skolen som en lærende organisasjon. De ansatte får grunnleggende opplæring i universelle forebyggende tiltak som kommer alle elevene til gode. I tillegg får de opplæring i individuelle tiltak for de elevene som trenger ekstra sosial eller skolefaglig opplæring og støtte.

En forutsetning for at skoler skal ta i bruk PALS er at de har et langsiktig perspektiv på arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø, og at de benytter seg av de systematiske kvalitetssikringsverktøyene som modellen inneholder.

Sist endret: 28.11.2019