Tårnåsen skole

Tårnåsen skole er en barneskole fra 1. til 7. trinn som ligger på Tårnåsen, lengst nord i Nordre Follo kommune. Skolen blir kalt for "skolen i skogen" på grunn av den flotte beliggenheten i skogkanten og fordi vi har uteskole som en del av den pedagogiske virksomheten. 

Den flotte beliggenheten i skogkanten, og uteskole som en del av den pedagogiske virksomheten, er med på å skape vår «skole i skogen»


Visjon

Skolen i skogen. Inspirerende miljø for læring – med grobunn for personlig vekst og utvikling

 «Skolen i skogen»

Den flotte beliggenheten i skogkanten, og uteskole som en del av den pedagogiske virksomheten, er med på å skape vår «skole i skogen»

Tårnåsen skole har et uteområde som inspirerer til aktivitet. I tillegg til flere baner for ballspill, har vi en ballbinge med kunstgressdekke. For noen år siden sto ”Småkongeveien ” ferdig, en ski/trimløype som omkranser skoleområdet. Både bingen og løypa er blitt realisert gjennom et tett samarbeid med ildsjeler blant de foresatte.

Tårnåsen skole ble bygget i 1973. Skolens nye gymsal sto ferdig til bruk høsten 1997. I gymbygget finner vi også musikkrom m/scene. I tillegg til skolens ordinære virksomhet, drives Tårnåsen fritidsklubb i lokaler i gymbygget. Tårnåsen skolekorps har sitt lager her.

I mars 2010 brant undervisningsdelen av skolen ned til grunnen. Den nye skolen sto ferdig to år senere, og elevene flyttet inn i nye, flotte lokaler i februar 2012.

Tårnåsen skole er nå bygget for å huse 700 elever. Skolen har i dag ca. 600 elever og 70 ansatte.  Trinnene på skolen er av ulik størrelse; fra tre til fire parallellklasser. Elevene organiseres i klasser, og lærerne arbeider i team på de ulike klassetrinnene. Hvert trinn har et dobbelt klasserom med skyvedør, og ett eller to vanlige klasserom. Ved hver av klassetrinnsavdelingene er det flere grupperom. SFO har store gode lokaler i både første og andre etasje. Kantinen til SFO ligger i første etasje innenfor en stor vestibyle. I tillegg har skolen kunst og håndverksavdeling med tekstil-, sløyd- og keramikkrom, bibliotek med datarom, naturfagrom og rom for mat og helse. Alle disse spesialrommene befinner seg i første etasje.

Etter at den nye skolen sto klar, har skolen fått utvidede lekeområder med flere lekeapparater og en sykkelløype. 

Skolens administrasjon og lærerarbeidsplasser er plassert i et eget administrasjonsbygg, sammen med Tårnåsen helsestasjon.

 På Tårnåsen skole har vi velkomstklasse. Velkomstklassen er en innføringsklasse med elever fra ulike nasjonaliteter. Elevene hører til på ulike trinn og ved ulike barne- og ungdomsskoler i kommunen. Elevene er tre dager i uken i Velkomstklassen og to dager i uken på nærskolen. Elevene begynner i Velkomstklassen når de kommer til Norge og følger undervisningen i et år, eventuelt til de har tilstrekkelig norskkunnskap til å kunne følge undervisningen i ordinær klasse.

Inspirerende miljø for læring – med grobunn for personlig vekst og utvikling

Tårnåsen skole er en VI-skole med fokus på felles ansvar og felles pedagogisk plattform. For å møte kravene i Kunnskapsløftet og for å nå skolens mål, jobber vi med å videreutvikle Tårnåsen skole som en lærende organisasjon. Vi er opptatt av å utvikle og organisere læringsmiljøet slik at det best mulig fremmer læring for elever og for personalet som profesjonelt fellesskap. Elevene på 1. og 2. trinn har egen IPad og på 3.–7. trinn egen Chromebook til skolearbeidet.
Alle klasserom har interaktive tavler.

Vi jobber systematisk med læringsmiljøet, og bruker «Mitt Valg» - som er et program for holdningsskapende arbeid. Stasjonsundervisning som metode er en viktig del av vår pedagogikk. Kommunens og skolens satsingsområde er læringsmiljø, skriving i alle fag, engelsk, IKT og digitale ferdigheter. Vi er et inkluderende personale som er utviklingsorienterte og har tillit til hverandre.

 På Tårnåsen har vi alltid eleven i fokus.

Vi har kommet godt i gang med etablering av miljø- og læringsbase, som er en alternativ arena for barn som i perioder strever med å følge klassens undervisning. Vi har en gruppe bestående av miljøterapeuter, sosiallærer og spesialpedagoger som samarbeider om dette i tett dialog med personalet og ledelsen. Vi har en utbredt delingskultur ved skolen, også på tvers av trinnene. Vi er opptatt av at vi sammen skal lykkes.